Sprawy rozpatrywane i załatwiane przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Sprawy prowadzone przezWydział Środowiska i Architektury:
Sprawy związane z lasami prywatnymi prowadzi pracownik ds. lasów niepaństwowych, podinspektor - Mariusz Kalinowski (tel. 692 861 392), który ma biuro w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.OKREŚLENIE RODZAJU LUB ZAKRESU SPRAWY

KARTA INFORMACYJNA
(DO POBRANIA)

WZÓR WNIOSKU
(DO POBRANIA)

Klauzula

RODO

ŚRODOWISKO


WĘDKARSTWO


Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego


karta informacyjna (63kB) pdf

wniosek (18kB) word

klauzula RODO (275kB) plik

OCHRONA POWIETRZA, ŚRODOWISKA I POWIERZCHNI ZIEMI

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji – pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Karta informacyjna (74kB) pdf

wniosek (89kB) pdf

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Karta informacyjna (73kB) pdf

Wniosek (73kB) pdf

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego


Karta informacyjna (76kB) pdf

Wniosek (51kB) pdf

klauzula RODO (276kB) plik

OCHRONA PRZYRODY

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgłoszenia do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

karta informacyjna (35kB) pdf

{w11}

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy


karta informacyjna (31kB) pdfwniosek (45kB) plikklauzula RODO (275kB) plik

LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach


karta informacyjna (23kB) plik


wniosek (260kB) plikklauzula RODO (276kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu - przedwczesny wyrąb

karta informacyjna (30kB) pdf

wniosek (20kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów zalesienia gruntów

karta informacyjna (31kB) pdf

wniosek (16kB) pdf

{r14}

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany lasu, nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasu

karta informacyjna (31kB) pdf

wniosek (22kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

karta informacyjna (22kB) plik

wniosek (20kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie odłowienia lub odstrzału redukcyjnego w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę łowną

karta informacyjna (22kB) plik

wniosek (15kB) pdf

klauzula RODO (276kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie o zatwierdzenie zadań z zakresu gospodarki leśnej

w drodze decyzji na podstawie inwentaryzacji stanu lasu


  karata informacyjna (18kB) plik

wniosek (19kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania Świadectwa Legalności Pozyskania Drewna


karta informacyjna (62kB) pdf

  wniosek (14kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania

karta informacyjna (24kB) plik

druk oświadczenia (21kB) plik

klauzula RODO (261kB) plik

GOSPODARKA ODPADAMI

Wydanie decyzji – pozwolenia na wytwarzanie odpadów

karta informacyjna (20kB) plik

druk wniosku (116kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Wydanie decyzji – zezwolenia na prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów

karta informacyjna (49kB) plik

wniosek (78kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Wydanie decyzji – zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów

karta informacyjna (35kB) plik

wniosek (52kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Wydanie decyzji – zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów


karta informacyjna (41kB) plik

wniosek (59kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik


GEOLOGIA I GÓRNICTWO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych

karta informacyjna (59kB) pdf

wniosek (68kB) pdf

klauzula RODO (276kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin

karta informacyjna (63kB) pdf

wniosek (84kB) pdf

klauzula RODO (276kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej

karta informacyjna (61kB) pdf

wniosek (51kB) pdf

{r34}

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji uzgadniającej warunki rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego

karta informacyjna (61kB) pdf

wniosek (53kB) pdf

klauzula RODO (276kB) plikARCHITEKTURA


Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

karta informacyjna (23kB) plik

wniosek (22kB) plik

{r45}

Zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę

karta informacyjna (28kB) plik

wniosek (14kB) plik

{r46}

Wniosek o wydanie zaświadczenia o tym, że organ nie wniósł sprzeciwu w przedmiocie zamierzenia budowlanego – po upływie terminu

{k52}

wniosek (211kB) pdf

{r52}

Zaświadczenia o samodzielności lokali wydawane przez Starostę Lipnowskiego przy sprzedaży lokali mieszkalnych

karta informacyjna (20kB) plik

{w47}

{r47}

Informacja na temat dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

karta informacyjna (23kB) plik

wniosek (1537kB) pdf

{r48}

Informacje na temat dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

karta informacyjna (21kB) plik

wniosek (1614kB) pdf , oświadczenie (1070kB) pdf

{r49}

Opłaty skarbowe pobierane – architektura


karta informacyjna (19kB) plikPOZOSTAŁE INFORMACJE

Opłata skarbowa

karta informacyjna (39kB) pdf

Udostępnienie informacji o środowisku

karta informacyjna (25kB) pdf

klauzula RODO (276kB) plikObowiązek rejestracji jachtów 

i innych jednostek pływających o długości od 7,5 m do 24 m

lub mocy silnika przekraczającej 15 kW

na platformie - Reja24.plInformacja dla posiadaczy jednostek pływających

Wydział Środowiska i Architektury Starostwa Powiatowego w Lipnie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości od 7,5 m do 24 m lub mocy silnika przekraczającej 15 kW, tj. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2018 r. poz. 1137).

Organami rejestrującymi będą: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatów, Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.


Podstawa prawna:


 • ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz.1500),

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz.157),

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz.248),

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz.763).Termin realizacji:


30 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Wymagane dokumenty:


1.Dowód własności,

2.Wniosek o rejestrację,

3.Dokumenty potwierdzające informację o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze,

4.Dokument potwierdzający informację o rejestracji jednostki pływającym w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeśli wcześniej była zarejestrowana,

5.Dokument potwierdzający informację o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany,

6.Dokument potwierdzający informację o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,

7.Dokument potwierdzający informację o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,

8.Dokument potwierdzający informację o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,

9.Dokument potwierdzający informację o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,

10.Dokument potwierdzający informację o roku budowy i producencie jednostki pływającej,

11.Dokument potwierdzający informację o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,

12.Dokument  potwierdzający informację o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,

13.Dokument potwierdzający informację o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,

14.Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora, deklarację zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika, jeżeli były wydane,

15.Dowód wniesienia opłaty.

Komplet dokumentów można złożyć elektronicznie przez system REJA24: Aplikacja Konto Interesanta: https://interesant.reja24.gov.plOpłaty:


Opłaty wnoszone są przy składaniu wniosku, w wysokości:

1) o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł,

2) o zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł,

3) o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 80 zł,

4)  o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 15 zł,

5) o rejestrację jednostki pływającej przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego wydanego przed 01.08.2020 r. - 60 zł.


Ww. opłaty, z adnotacją: „opłata za ...........................”, należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Lipnie nr rachunku 50954200082012002105130001


Uwaga:

Opłata nie podlega zwrotowi - nawet w przypadku wydania zawiadomienia o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania na przykład z powodu braku wymaganej dokumentacji lub decyzji o odmowie wpisania jednostki do rejestru.

Procedura załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500) obowiązkowi rejestracji podlegają:

1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,

2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.


Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Do obsługi rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m stworzono System REJA24, który będzie dostępny jako aplikacja obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej. Z aplikacji będzie korzystał organ rejestrujący, ale również wnioskodawca, który będzie miał możliwość skorzystania z elektronicznej formy złożenia wniosku (w trybie on-line przy wykorzystaniu e-Usług). Aplikacja Konto Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl

Zarejestrowany sprzęt na podstawie  dotychczasowych przepisów, o ile podlega obowiązkowi rejestracji, musi być zarejestrowany ponownie, w terminach określonych w art. 28 ww. ustawy, tj. do:

 • 1 sierpnia 2021 r. - dla jednostek zarejestrowanych do  dnia 1 stycznia 2000 r.

 • 1 lutego   2022 r. - dla jednostek zarejestrowanych do dnia 1 stycznia 2006 r.

 • 1 lutego   2023 r. - dla jednostek zarejestrowanych po dniu 1 stycznia 2006 r.

Opłata za rejestrację w tym przypadku wynosi 60 zł.

Organami rejestrującymi są: Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego oraz starostowie powiatów i prezydenci miast na prawach powiatów.

Rejestracji można dokonać w dowolnym, wybranym przez wnioskodawcę organie rejestrującym. To oznacza, że właściciele jednostek pływających będą mogli kierować wnioski o rejestrację do jednego spośród 382 organów znajdujących się na terenie całego kraju.

Wniosek należy złożyć wraz z wymaganym dowodem zapłaty ww. opłaty. Wniosek o rejestrację przekazuje się do organu rejestrującego w postaci elektronicznej albo składa w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację organ rejestrujący wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru. Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

 • ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;

 • ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.Załącznik – Druki wniosków

 • Wielkość


1. Komplet dokumentów potrzebnych do rezerwacji numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej do długości 24m przed dok. rej.

 • 2.46 MB


2. Kompl. dok. do rejestracji jednostki pływającej (jacht rekreacyjny; komercyjny; skuter wodny; houseboat; do połowu ryb)

 • 3.33 MB


3. Komplet dokumentów potrzebnych do dokonania zmiany danych dla jednostki pływającej już zarejestrowanej

 • 3.13 MB


4. Wniosek o wydanie wyciągu / odpisu z rejestru REJA24

 • 1.58 MB


5. Komplet dokumentów potrzebnych do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego (po zgubieniu lub zniszczeniu dokumentu)

 • 1.57 MB


6. Zawiadomienie o zbyciu jednostki pływającej przez obecnego właściciela

 • 2.38 MB


7. Zawiadomienie o nabyciu jednostki pływającej przez nowego właściciela

 • 2.38 MB


8. Wniosek o wykreślenie z rejestru jednostek pływających REJA24 (całkowite zniszczenie)

 • 1.58 MB


metryczka


Wytworzył: Katarzyna Klimaszewska (1 marca 2007)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (1 marca 2007, 08:23:23)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Klimaszewska (28 lutego 2022, 12:51:54)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44507