Profesjonalna rejestracja pojazdów

Profesjonalnej rejestracji podlegają niezarejestrowane wcześniej na terytorium RP lub za granicą pojazdy samochodowe, motorowery, ciągniki rolnicze lub przyczepy w celu wykonywania jazd testowych tymi pojazdami w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony.

Profesjonalna rejestracja pojazdów odbywa się wg siedziby albo oddziału podmiotu uprawnionego.

Profesjonalnej rejestracji dokonuje przedsiębiorca osobiście (jeżeli jest on osobą fizyczną) albo członkowie władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej lub przez pełnomocnika (z pełnomocnictwem).
Podmiotami uprawnionymi w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi są:

 1. przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą - oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,

 2. jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub częściNIEZBĘDNY FORMULARZ:

Wniosek i informacja o przetwarzaniu danych  Plik do pobrania (22kB) plikWYMAGANE DOKUMENTY:

  oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów,

  kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części - w przypadku jednostek uprawnionych lub jednostek badawczych producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzających badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części,

  oświadczenia o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt.3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

  kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz opłaty ewidencyjnej za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne.

  W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika – pełnomocnictwo plik do pobrania (17kB) plik

DO WGLĄDU:

dokument tożsamości,

 • Aktualny wyciąg z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Miejsce załatwienia sprawy


Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 142
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Pracownicy załatwiający sprawę: Iwona Śmigielska, Edyta Ciepluch , Dorota Wysocka

adres e-mail: komunikacja1@lipnowski.powiat.pl

Opłaty

Opłatę można uiścić w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Lipnie (parter) lub na konto:


Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowkiego 10 b

87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 r. poz. 1990 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie profesjonalnej rejestracji  pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2019 r. poz. 546).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 547).
4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 1288).

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (26 sierpnia 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (26 sierpnia 2019, 11:39:34)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (25 lutego 2022, 08:11:46)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1709