Protokół Nr 52/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 marca 2020r.

Protokół Nr 52/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 30 marca 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Błażej Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,15 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 marca 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wraz z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2020 rok”.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu działań na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku”

 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie turystyki i krajoznawstwa

 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 8. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia opinii na temat planowanej na nieruchomościach Powiatu Lipnowskiego inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV dla potrzeb zasilania w energię elektryczną kompleksu budynku mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Lipno przy ul,. Ekologicznej

 9. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie poddzierżawy części nieruchomości z przeznaczeniem na działalność pod nazwą ,,Apteka w szpitalu”

 10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi.

 11. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie odstąpienia od comiesięcznego czynszu za automaty sprzedające napoje gorące i przekąski

 12. Rozpatrzenie pisma Gminy Wielgie w sprawie wsparcia inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych

 13. Umowa na przyjęcia pomocy od Gminy Bobrowniki na realizację zadania pod nazwą ,,Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki”.

 14. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

 15. Sprawy rożne.Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wraz z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia

Przewodniczący Zarządu- przedstawił sprawozdanie z wykonania rocznego budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wraz z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia. Powiedział, że dochody powiatu zrealizowane zostały ogółem w 98,12%, a wydatki 97,64%. Zakładany na miniony rok 2019 budżet na ostatni dzień sprawozdawczy zakładał nadwyżkę w wysokości 121 305,86 zł, a wypracowano kwotę 481 263,22 zł. Nadwyżka operacyjna ukształtowała się na poziomie 5 401 587,47 zł, co dało nam na 1 mieszkańca 81,76 zł. Podkreślił, że rok 2019 budżetowy wzbogacany był wieloma zadaniami inwestycyjnymi i zadaniami remontowymi mającymi na celu zarówno poprawę stanu dróg, jak również poprawę infrastruktury lokalowej, lecznictwa szpitalnego. Łączne koszty inwestycyjne i remontowe to zrealizowany wydatek rzędu 6 945 407,95 zł, na planowane wydatki w kwocie 7 703 504,57 zł, co stanowi w zrealizowanym budżecie w tej dziedzinie 90,16%. Wynik zrealizowanych zadań zależy od harmonogramu realizowanych prac. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 5 401 587,47 zł, co stanowi 7,45% zrealizowanych wydatków ogółem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wraz z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia / uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4 097,00 zł i zamkną się kwotą 80 608 149,95 zł.

Zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 097,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 roku.

Zaznaczył, że również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 4 097,00 zł i zamkną się kwotą 77 900 057,95 zł

Zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zaoszczędzone środki z wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisła po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zmniejszając wydatki osobowe z przeznaczeniem kwoty 1 000,00 zł na rzecz rodz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe .

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zadań, zapewniając tym samym niezbędne środki na zakup zestawu komputerowego do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego EE.08.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisła po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zadań, zwiększając wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne

Plan finansowy ulega zmianom w związku z zastosowaniem błędnej kwalifikacji budżetowej w Uchwale Nr 181/2020 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16.03.2020 r.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan finansowy ulega zmianom w zakresie zadań remontowych w związku z koniecznością wymiany drzwi w budynkach domu.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 097,00 zł

Plan finansowy ulega zmianom zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 roku przeznaczając przyznaną dotację na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnia psychologoczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zaoszczędzone środki z wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2020 rok”.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Wskazał, że w związku ze zmniejszeniem środków na promocję powiatu przez Radę Powiatu pojawiła się konieczność dostosowania planu promocji do zmniejszonego budżetu, dlatego też zmniejszono środki na zadaniu Patronat Starosty, co w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem jest jak najbardziej wskazane. Ponadto organizowane przez powiat koncerty zostały ujęte w planie działań na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku”

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2020 rok” w następującej formie.

L.p.

Nazwa zadania

Planowana kwota

Termin

Miejsce wydarzenia

1.

Zamówienie gadżetów promocyjnych

3 000,00

Na bieżąco

 

2.

Poligrafia (m. in. zaproszenia, kartki okolicznościowe, banery i plakaty)

2 500,00

Na bieżąco

 

3.

Foldery i publikacje promocyjne

9 000,00

I-III kw.

 

4.

Zakup usług i materiałów dot świąt, imrez i wydarzeń powiatowych

2 500,00

Na bieżąco

 

5.

Patronaty Starosty Lipnowskiego

25 000,00

Na bieżąco

 

6.

Koncert karnawałowy

8 300,00

II 2020

 

7.

Dożynki Powiatowo – Gminne

20 000,00

VIII 2020

 

8.

Dożynki Wojewódzkie

2 000,00

VIII 2020

Powiat Tucholski

11.

Sympozjum naukowe w ZS Dobrzyń n W

1 500,00

IV kw 2020

 

13.

Usługa medialna

9 600,00

Cały rok

 

14.

Promocja Powiatu Lipnowskiego w mediach

3 000,00

Cały rok

 

15.

Aktualizacja stron internetowych powiatu

0,00

Cały rok

 

16.

Delegacje

1 500,00

Cały rok

 

17.

Szkolenia

800,00

Cały rok

 

18.

Składki

8 500,00

Cały rok

 

19.

Wyposażenie

5 000,00

Cały rok

 

Suma

102 200,00

 

 


/uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu działań na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku”

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Powiedział, że po raz pierwszy proponuje się uchwalenie ,,Planu działań na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku”, by lepiej i precyzyjniej planować środki na poszczególne zadania kulturalne organizowane przez powiat lipnowski. Następnie przedstawił Plan działań na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku”

L.p.

Nazwa zadania

Planowana kwota

Termin

Miejsce wydarzenia

1.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

12 000,00

cały rok

 

2.

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

85 000,00

cały rok

 

3.

Organizacja powiatowych obchodów 100 lecia urodzin Papieża Jana Pawła II

15 000,00

10 V 2020

Wielgie

4.

Organizacja powiatowych obchodów 100 lecia bitwy warszawskiej

15 000,00

VIII 2020

Lipno

5.

Organizacja koncertów podczas Powiatowo- Gminnych Dożynek 2020

61 000,00

29 VIII 2020

gm. Lipno Łochocin

7.

Organizacja, współorganizacja lub dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów w miejscach użyteczności publicznej, np. kościołach, szkołach lub innych miejscach na terenie całego Powiatu Lipnowskiego

15 000,00

IV kw 2020

Skępe

8.

Wsparcie twórczości lokalnych artystów

15 000,00

cały rok

 

9.

Organizacja i wsparcie konkursów związanych z tematyką wydarzeń kulturalnych oraz dziedzictwa narodowego, w tym loklanej historii i tradycji

3 000,00

cały rok

 

10.

Organizacja, współorganizacja lub dofinansowanie wydarzeń kulturalnych związanych z upamiętnianiem świąt państwowych, ważnych jubileuszy i rocznic wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla zachowania tożsamości narodowej i patriotyzmu, w tym patriotyzmu lokalnego

5 000,00

cały rok

 

11.

Organizacja, współorganizacja lub dofinansowanie wydawnictw związanych z popularyzacją historii oraz lokalnych tradycji i wydarzeń

5 000,00

cały rok

 

Suma

231 000,00

 

 Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Planu działań na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku” w zaproponowanej formie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Przewodniczący Zarządu- przedstawił propozycję składu Komisji do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w 2020r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa w składzie:

 1. Zbigniew Chmielewski Sekretarz Powiatu - Przewodniczący,

 2. Damian Siedlecki- Inspektor ds. promocji i turystyki - Sekretarz,

 3. Monika Lewandowska Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów – członek,

 4. Mariola Ejdowska Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego „Nadzieja” – członek.

Zaznaczył, że równocześnie został przedstawiony Regulamin prac Komisji Konkursowej wraz z załącznikami (oświadczenie, deklaracja bezstronności i poufności oraz formularze oceny formalnej oferty i oceny merytorycznej oferty)

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie turystyki i krajoznawstwa /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

Przewodniczący Zarządu- przedstawił propozycję składu Komisji do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w składzie:

 1. Zbigniew Chmielewski Sekretarz Powiatu - Przewodniczący,

2. Daria Sumińska Inspektor ds. rozwoju i sportu - Sekretarz,

 1. Monika Lewandowska Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów– członek,

 2. Mariola Ejdowska Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego „Nadzieja” – członek.

Zaznaczył, że równocześnie został przedstawiony Regulamin prac Komisji Konkursowej wraz z załącznikami (oświadczenie, deklaracja bezstronności i poufności oraz formularze oceny formalnej oferty i oceny merytorycznej oferty)

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu / uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/


Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Przewodniczący Zarządu- przedstawił propozycję składu Komisji do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w 2020r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. Zbigniew Chmielewski Sekretarz Powiatu- Przewodniczący,

 2. Anita Iwon- Inspektor ds. kultury i informacji europejskiej- Sekretarz,

 3. Monika Lewandowska Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów– członek,

 4. Jerzy Zieliński Prezes LKS „Jastrząb” w Lipnie– członek.

Zaznaczył, że równocześnie został przedstawiony Regulamin prac Komisji Konkursowej wraz z załącznikami (oświadczenie, deklaracja bezstronności i poufności oraz formularze oceny formalnej oferty i oceny merytorycznej oferty)

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zaproponowanym składzie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia opinii na temat planowanej na nieruchomościach Powiatu Lipnowskiego inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV dla potrzeb zasilania w energię elektryczną kompleksu budynku mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Lipno przy ul,. Ekologicznej

Bł. Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że Firma ELETRO PRO- BUD - zwróciła się o wyrażenie opinii na temat planowanej na nieruchomościach Powiatu Lipnowskiego inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 00,4kV dla potrzeb zasilania w energię elektryczną kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Lipno przy ul. Ekologicznej. Dodał, że inwestycja ta ma przebiegać przez działki będące własnością powiatu lipnowskiego, które są przeznaczone do sprzedaży. Z uwagi na zainteresowanie się przez jedną z firm zakupem, najprostszym rozwiązaniem jest zaproponowanie firmie przeprojektowanie linii kablowej nN 0,4 kV z pominięciem nieruchomości powiatu lipnowskiego np. w drodze powiatowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zaproponował firmie ELEKTRO PRO-BUD przeprojektowanie linii kablowej nN 0,4 kV z pominięciem nieruchomości powiatu lipnowskiego.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie poddzierżawy części nieruchomości z przeznaczeniem na działalność pod nazwą ,,Apteka w szpitalu”

Bł. Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – przedstawił przedmiotowe pismo.

J. Kowalski- zwrócił się z pytaniem, kto pobiera środki z tytułu dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w budynku szpitala.

Bł. Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – wskazał, że najprawdopodobniej środki te zasilają budżet szpitala.

J. Kowalski- powiedział, że środki te powinny zasilać budżet powiatu, gdyż budynki to mienie powiatu, przekazane w dzierżawę.

Bł. Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – powiedział, że należy to sprawdzić.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę Spółce Szpital Lipno na przedłużenie poddzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Nieszawskiej 6 z przeznaczeniem dla Pana Pawła Rempuszewskiego na działalność gospodarczą pod nazwą ,,Apteka w szpitalu” oraz na poddzierżawę powierzchni 17 m2 na sklepik spożywczy bez wskazania dzierżawcy na okres 3 lat.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, iż zgodnie z sugestią sprawę tę przeanalizował radca prawny, który wskazał, że w rozpatrywanym przypadku pracownika obsługi ZST w Lipnie na podstawie przedłożonych dokumentów należy stwierdzić, że potwierdził on staż pracy w wymiarze 23 lat 8 miesięcy i 19 dni, który powinien zostać mu wliczony do okresu zatrudnienia wymaganego do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej, a prawo do w/w nagrody nabył u poprzedniego pracodawcy. Zespół Szkół Technicznych w Lipnie w świetle w/w opinii powinien wypłacić zainteresowanemu nagrodę jubileuszową dopiero po 25 latach pracy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi zgodnie ze stanowiskiem radcy prawnego, przesyłając opinię radcy prawnego na ten temat.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie odstąpienia od comiesięcznego czynszu za automaty sprzedające napoje gorące i przekąski

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Zarząd nie zna zapisów umowy z firmą, którą zawarła szkoła, w związku z powyższym proponuje przełożyć ten punkt do kolejnego posiedzenia Zarządu

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił odłożyć ten punkt do kolejnego posiedzenia Zarządu.


Ad.12. Rozpatrzenie pisma Gminy Wielgie w sprawie wsparcia inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że dopiero kiedy powiat lipnowski otrzyma ostateczne wielkości budżetowe dla powiatu lipnowskiego, będzie możliwe kompleksowe rozpatrzenie wszystkich podań dotyczących wsparcia inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że dopiero po otrzymaniu ostatecznych wielkości budżetowych dla powiatu lipnowskiego, Zarząd kompleksowo rozpatrzy wszystkie wnioski o remonty dróg gminnych położonych na terenie powiatu lipnowskiego.


Ad.13. Umowa na przyjęcia pomocy od Gminy Bobrowniki na realizację zadania pod nazwą ,,Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki”.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Gmina Bobrowniki chciała przekazać powiatowi lipnowskiemu środki oraz podpisać umowę na realizację zadania pod nazwą ,,Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki”, jednakże w tych trudnych czasach pandemii powiat nie powinien zobowiązywać się do realizacji takiego zadania, dlatego proponuje ustosunkować się negatywnie do tej propozycji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył propozycję przyjęcia pomocy od Gminy Bobrowniki na realizację zadania pod nazwą ,,Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki”.

Ad.14. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie wyraziło zgodę na budowę sieci wodociągowej przy ul. Nieszawskiej 6- Szpital Lipno Spółka zo.o.. Koszt tych prac został wyliczony na około 56 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na budowę sieci wodociągowej przy ul. Nieszawskiej 6- Szpital Lipno Spółka zo.o., którą wykona Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.

W niniejszym przypadku ma zastosowanie § 2 ust. 4 Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 49/2018 Starosty Lipnowskiego z dnia 12 lipca 2018r.


Ad.15. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu- poinformował o trzech przypadkach zakażenia koronawirusem w powiecie lipnowskim. Zaznaczył, że 600 osób jest w kwarantannach, w tym 11 osób w miejscach kwarantanny zbiorowej. Dodał, że firmy transportowe powinny zapewnić swoim pracownikom miejsca do odbycia kwarantanny, by taki pracownik nie kontaktował się z rodziną i społeczeństwem.

Dodał, że w związku z apelami władz państwowych o zakazie przemieszczania się proponuje zawiesić od 1 kwietnia kursowanie autobusów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie do odwołania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zawieszenie kursowania autobusów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie od 1 kwietnia br. do odwołania.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 30 marca 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (30 marca 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 czerwca 2020, 09:59:26)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94