Protokół Nr 57/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 maja 2020r.

Protokół Nr 57/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 5 maja 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8,40 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Aneta Ofmańska- Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów

  3. Eliza Jałowiecka- Rudewicz – Naczelnik Wydziału Środowiska i Budownictwa

  4. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  5. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego


Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Przyjęcie i przekazanie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019r.

- sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2019 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie

- ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu lipnowskiego za 2019r.

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie za 2019 rok.

- informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Lipnowskiego

- sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019

- ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.

- sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za okres od 1 stycznia 2029r. do 31 grudnia 2019r.

- sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za rok 2019

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2019r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Kikół na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Lipno na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Miasto Dobrzyń n. Wisłą na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Miasto Lipno na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Tłuchowo na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Wielgie na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1408/1, 1410/9 położonych przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

3.Podjęcie uchwały w sprawie: nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Podjęcie uchwały w sprawie: nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

5. Podjęcie uchwały w sprawie: nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie turystyki i krajoznawstwa

6. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo

7. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drzewa pochodzącego z wycinki pracownikom szpitala.

8. Rozpatrzenie pisma Klubu Malucha w sprawie zwolnienia z opłaty za czynsz za miesiąc kwiecień 2020r. za lokal na przedszkole ,,Klub Malucha”.

9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wstrzymania obciążania za wynajem sali gimnastycznej, który realizuje projekt ,,Trampolina 2”.

10. Sprawy Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

11. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

1. Przyjęcie i przekazanie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019r.

- sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2019 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie

- ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu lipnowskiego za 2019r.

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie za 2019 rok.

- informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Lipnowskiego

- sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019

- ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.

- sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za okres od 1 stycznia 2029r. do 31 grudnia 2019r.

- sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za rok 2019

Przewodniczący Zarządu- wskazał, by Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął wymienione sprawozdania i skierował je na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na merytoryczne komisje Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019r, które skierował na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Promocji, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego oraz na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2019 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie , które skierował na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu lipnowskiego za 2019r., którą skierował na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie za 2019 rok, które skierował na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Lipnowskiego, które skierował na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019, które skierował na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019r., które skierował na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za okres od 1 stycznia 2029r. do 31 grudnia 2019r. , które skierował na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za rok 2019 , które skierował na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 105 657,18 zł i zamkną się kwotą 81 630 272,13 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 34 791,67 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w związku z zawarta umową.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 70 865,51 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pozyskiwane w związku z zawarta umową z Gminą Bobrowniki na realizacje zadania inwestycyjnego.

Dodała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 105 657,18 zł i zamkną się kwotą
78 922 180,13 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 34 791,67 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z planowanymi dodatkowymi środkami na realizacje zadania w zakresie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 865,51 zł

Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków wynika z zawartej umowy z Gminą Bobrowniki na zadanie inwestycyjne polegające na budowie chodników na terenie Gminy Bobrowniki.

Ponadto zmianie ulega zakres realizowanych zadań remontowych z przeznaczeniem tych środków na zakup ramienia hydraulicznego i ścinarki do poboczy dróg

Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 85 000,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami w zakresie udzielanych dotacji stowarzyszeniom z uwagi na panującą sytuacje w kraju wywołana COVID – 19.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w tym rozdziale wynikają z błędnego zapisu klasyfikacji budżetowej..

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 217 966,00 zł

Plan finansowy ulega zmianom w związku z zaoszczędzonymi środkami z zadania pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach administrowanych przez Powiat Lipnowski” i proponuję się je przeznaczyć na montaż kolejnych tych urządzeń na budynku Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zespołu Szkół w Lipnie. Ponadto wprowadza się zadania polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz nadzoru inwestorskiego.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 82 966,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami w zakresie udzielanych dotacji stowarzyszeniom z uwagi na panującą sytuacje w kraju wywołana COVID – 19..

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami w zakresie udzielanych dotacji stowarzyszeniom z uwagi na panującą sytuacje w kraju wywołana COVID – 19..

  1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie i Zarządzie Dróg Powiatowych.

  1. DOTACJE UDZIELANE PRZEZ POWIAT

Zmiany w planie finansowym udzielanych przez Powiat dotacji wynikają z panującej sytuacji w kraju wywołanej COVID – 19.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2020, który skierował na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi załącznik do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego .

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji czy też pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XII/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029, który skierował na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi załącznik do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2019r.

Przewodniczący Zarządu- - przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Zaproponował niniejszy projekt uchwały skierować na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2019r. , który skierował na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie i na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi załącznik do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w związku z faktem, iż Stowarzyszenie ,,Nadzieja” oraz inne Stowarzyszenia zrezygnowały w tym roku z uwagi na epidemię COVID -19 z zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki a także niektóre osoby niepełnosprawne zrezygnowały z przyznanego im dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dlatego proponuje zdjąć z tych zadań i kwotę 57 307,00 zł przekazać na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r., który skierował na posiedzenie Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie i na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi załącznik do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Kikół na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Lipno na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Miasto Dobrzyń n. Wisłą na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Miasto Lipno na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Tłuchowo na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Wielgie na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że zgodnie z decyzją Zarządu z poprzedniego posiedzenia o zaproponowaniu Radzie podziału środków z Funduszu Dróg Samorządowych dla 7 gmin, które złożyły stosowne wnioski zostały przygotowane projekty uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 tym gminom na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej w wysokości 55 tys. zł. dla każdej z nich.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwał w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej, udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Kikół na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej, udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Lipno na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej, udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Miasto Dobrzyń n. Wisłą na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej, udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Miasto Lipno na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej, udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Tłuchowo na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej, udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Wielgie na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej, które skierował na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz na XVI Sesje Rady Powiatu w Lipnie /projekty uchwał stanowią zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1408/1, 1410/9 położonych przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.

Z. Chmielewski- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie udzielenia zgody na budowę linii kablowej nN dla potrzeb zasilania w energię elektryczną kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Lipno przy ul. Ekologicznej. Zaznaczył, że wyrażenie zgody inwestorowi na ustanowienie służebności przesyłu na przedmiotowych nieruchomościach pozwoli na realizację zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1408/1, 1410/9 położonych przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, który skierował na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 127 638,00 zł i zamkną się kwotą 81 524 614,95 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w związku z zaistniałą pomyłką przy wprowadzaniu ostatecznych kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, gdzie nie zapisano informacji dotyczącej kwoty przyznanej z rezerwy celowej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 17 158,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w związku z zaistniałą pomyłką przy wprowadzaniu ostatecznych kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, gdzie nie zapisano informacji dotyczącej kwoty przyznanej z rezerwy celowej.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł

Plan finansowy ulega zmniejszeniu z uwagi na podział wpływów uzyskanych z wpłat w ramach darowizn na wsparcie walki z COVID – 19.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 48 883,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 18 883,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu – rezerwa celowa cz. 83, poz.25 ustawy budżetowej na rok 2020 oraz w trybie art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Ulegają również zwiększeniu wpływy o kwotę 30 000,00 zł z wpłat w ramach darowizn na wsparcie walki z COVID – 19.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 097,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w związku z zaistniałą pomyłką przy wprowadzaniu ostatecznych kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, gdzie nie zapisano informacji dotyczącej kwoty przyznanej wcześniejszą decyzją.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędu pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 85 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymywanych środków z Funduszu Pracy z uwagi na realizację projektu na udzielanie mikroprzedsiębiorstwom pożyczek w związku z COVID – 19.

Dodała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 127 638,00 zł i zamkną się kwotą
78 816 522,95 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, w związku z zaistniałą pomyłką w przy wprowadzaniu ostatecznych kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Ponadto dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Rozdział 75019 – rady powiatów

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 17 158,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, w związku z zaistniałą pomyłką przy wprowadzaniu ostatecznych kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 574,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisła po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zmniejszając wydatki należnego odpisu z przeznaczeniem kwoty 574,00 zł na rzecz należnego odpisu w innym rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowanej przez tę szkołę.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie oraz w Skępem dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planów finansowych tych jednostek zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 400,23 zł

Zmiany w planie finansowym wynikają z mniejszych potrzeb na zakładowy fundusz świadczeń socjalny niż zakładano pierwotnie.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 586,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą oraz Zespołu Szkół w Skępem dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulega zmniejszeniu o kwotę 586,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 560,23 zł

Plan finansowy Starostwa Powiatowego ulega zwiększaniu o kwotę 9 375,80 zł.

Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę 24,43 zł w zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulega zwiększeniu o kwotę 1 160,00 zł w zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł

Plan finansowy ulega zmniejszeniu z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w związku ze wsparcie walki z koronawirusem COVID – 19.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 48 883,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł w związku z dokonanymi wpłatami na wsparcie walki z koronawirusem COVID – 19 na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Domu oraz jego mieszkańców, kwota 18 883,00 zł pochodzi z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu – rezerwa celowa cz. 83, poz.25 ustawy budżetowej na rok 2020 oraz w trybie art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, doprowadzając do prawidłowej wielkości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zaoszczędzone środki zabezpieczą wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 097,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, w związku z zaistniałą pomyłką w przy wprowadzaniu ostatecznych kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Ponadto dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 85 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, z uwagi na dodatkowe środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


III ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2020 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


3.Podjęcie uchwały w sprawie: nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Podjęcie uchwały w sprawie: nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

5. Podjęcie uchwały w sprawie: nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, że w związku z pandemią koranawirusa, kiedy czasy są niepewne, jeżeli chodzi o organizacje wycieczek, spotkań integracyjnych i innych tego typu wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym proponuje nierozstrzygać w tym roku konkursu ofert z środki te przesunąć na założenie urządzeń fotowoltaicznych na budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie i Zespole Szkół w Lipnie. Dodał, że pracownicy Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki poinformowali stowarzyszenia o takiej możliwości i stowarzyszenia wykazały zrozumienie i akceptację dla takiej możliwości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie turystyki i krajoznawstwa /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


6. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo

E. Jałowiecka – Rudewicz- Naczelnik Wydziału Środowiska i Architektury –wskazała, że Urząd Gminy Chrostowo wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru gminy Chrostkowo. Podkreśliła, że taki projekt uzgadnia się pod kątem kilku kwestii np. Starosta pod kątem osuwisk, geologii, zaś zarząd wypowiada się w kwestii odpowiednich zadań samorządowych i rządowych. Nadmieniła, że nowym argumentem w sprawie jest m.in. zachowanie dobrego stanu gleb i odpowiedniego poziomu wód w glebie, co w sytuacji suszy hydrolgicznej obserwowanej w ostatnich latach ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla rolnictwa a kopalnie kruszyw mają negatywny wpływ na stan gleby.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że najlepiej by było nie opiniować takich spraw gdyż są one niewygodne. Powiedział, że on jako mieszkaniec powiatu lipnowskiego i sąsiedniej gminy nie chce na tym terenie krajobrazu księżycowego, nie chce niszczenia dróg przez ciężki sprzęt jeżdżący do kolejnej kopalni kruszyw, nie chce problemów które się z tym wiążą tj. odpady, dziury, wykopaliska.

J. Kowalski- powiedział, że należy zastanowić się, czy logicznym krokiem nie powinno być podjęcie innej decyzji, skoro dokładnie rok temu SKO dwa razy nie zgodziło się z argumentacją powiatu.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że skład orzekający SKO mieszka daleko od powiatu lipnowskiego, a władzom powiatu powinno zależeć na utrzymaniu rolniczego charakteru powiatu.

A. Nowak- powiedział, że żwirownie to trudny temat i należy zastanowić się, czy powinniśmy dążyć do takiego krajobrazu za oknem.

E. Jałowiecka – Rudewicz- powiedziała, że ze żwirowniami było wiele problemów np. z odpadami.

J. Kowalski- powiedział, że każdy przypadek jest inny i nie należy wszystkich postrzegać tak samo. Dodał, że należy mieć świadomość, iż w przypadku negatywnej opinii czeka zarząd kolejna procedura odwoławcza ze strony samorządu Gminy Chrostowo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że tym razem proponuje do końca wykorzystać ścieżkę administracyjną. Zaznaczył, że każdy z członków na swoje zdanie i poprzez głosowanie podejmuje decyzje w każdej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków 4 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się” negatywnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru gminy Chrostkowo.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drzewa pochodzącego z wycinki pracownikom szpitala.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż drzewa pochodzącego w wycinki zainteresowanym pracownikom spółki, zgodnie z przedstawioną wyceną.


8. Rozpatrzenie pisma Klubu Malucha w sprawie zwolnienia z opłaty za czynsz za miesiąc kwiecień 2020r. za lokal na przedszkole ,,Klub Malucha”.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że z uwagi na pandemię Covid -19 proponuje obniżenie o 50% kwoty ustalonej za najem lokalu na przedszkole ,,KLUB Malucha” mieszczący się w Skępem ul. Wymyślińska 2 za miesiąc kwiecień , wskazując, że pozostałe opłaty wynikające z umowy pozostają bez zmian.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na obniżenie o 50% kwoty ustalonej za najem lokalu na przedszkole ,,KLUB Malucha” mieszczący się w Skępem ul. Wymyślińska 2 za miesiąc kwiecień , wskazując, że pozostałe opłaty wynikające z umowy pozostają bez zmian.

9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wstrzymania obciążania za wynajem sali gimnastycznej, który realizuje projekt ,,Trampolina 2”.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- powiedział, że Stowarzyszenie ADITUS zwraca się o wyrażenie zgody na wstrzymanie obciążania i wynajem sali gimnastycznej, które realizuje projekt ,,Trampolina 2”.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Zarząd ma za mało danych, np. nie ma wiedzy do kogo skierowany jest ten projekt, kto w nim uczestniczy, dlatego zwrócił się do naczelnik Wydziału Edukacji o wyjaśnienie tej kwestii.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił odłożyć rozpatrzenie tego punktu do czasu wyjaśnienia tych kwestii.


Ad.10. Sprawy Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie w stosunku do podjętych w piśmie kwestii:

- zawnioskował do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej na założenie instalacji fotowoltaicznych w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu lipnowskiego tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, Zespole Szkół w Lipnie, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, budynku usługowo- biurowym przy ul. Nieszawskiej w Lipnie oraz na montaż instalacji w 2020r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie i Zespole Szkół w Lipnie,

- wyraził zgodę na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania ,,Wykonania dokumentacji projektowej budowy nowego budynku Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie, zlokalizowanego na terenie działki 3132 obręb nr 9 Lipno” o jeden miesiąc.

- wyraził zgodę na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania ,,Modernizacja Izby Przyjęć realizowanej w Spółce Szpital Lipno ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno” o jeden miesiąc.


11. Sprawy rożne

A. Ofmańska- Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów- zakończyło się postępowanie przetargowe na obsługę bankową powiatu lipnowskiego. Dodała, że wpłynęła tylko jedna oferta, która jest wyższa niż zaplanowana na ten cel kwota o 23.500 zł na jeden rok. Dodała, że jest większa opłata za przelewy z 0,90 zł na 1,20 zł, mniejsza jest wartość oprocentowania lokat, ale jest zapis, że powiat może lokować w innych bankach oraz jest większa kwota za obsługę rachunków bankowych z 15 zł na 20 zł za jeden rachunek. Dodała, że równocześnie jest zaproponowany wzrost za najem punktu kasowego w budynku Starostwa.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jego zdaniem należy rozstrzygnąć pozytywnie to postępowanie, ponieważ nie mamy gwarancji, że na kolejne ogłoszone postępowanie wpłynie choć jedna oferta i ta oferta może być jeszcze mniej korzystna.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o rozstrzygnięciu postępowania na obsługę bankową powiatu lipnowskiego.

B. Małkiewicz- wskazała, że jest faktura za zakup lamp ultrafioletowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi i kto powinien opisać tę fakturę.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że tę fakturę powinna opisać Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- powiedziała, ze wpłynęły ostateczne wielkości subwencji oświatowej, która jest mniejsza o 184 tys. zł i w tym zawarta jest 6% podwyżka dla nauczycieli od września br.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół na temat organizacji pracy i finansowania szkół i placówek oświatowych.

Dodał, że członkowie otrzymali do zapoznania Raport o stanie powiatu za 2019r i jeżeli będą mieli jakieś uwagi, to należy je zgłosić do kolejnego posiedzenia Zarządu, które planowane jest przed sesją Rady Powiatu w Lipnie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 10,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 5 maja 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (5 maja 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (27 sierpnia 2020, 11:06:27)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86