Protokół Nr 58/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 maja 2020r.

Protokół Nr 58/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 15 maja 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie


Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 maja 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

  1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,

  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu za 2019 rok


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- omówiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,Powiedziała, że planowane dochody ulegają następującym zmianom w następujących działach i rozdziałach po stronie dochodów: dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80195- pozostała działalność. Nadmieniła, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej : dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60018- działalność Funduszu Dróg Samorządowych, dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75020- starostwa powiatowe, rozdz. 785077- Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. pozostała działalność, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej. Nadmieniła, że zmiany następują w planie zadań inwestycyjnych Starostwa Powiatowego we Lipnie oraz w zadaniach remontowych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian z budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2020r. /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu za 2019 rok

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu- członkowie Zarządu- otrzymali raport o stanie powiatu za 2029r. do którego mogli wnosić swoje uwagi. Nadmienił, że po pewnych drobnych poprawkach powstał ostateczny dokument, który dziś zamierzamy przekazać Radzie Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu za 2019r. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 15 maja 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (15 maja 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (27 sierpnia 2020, 11:09:02)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93