Protokół Nr 59/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2020r.

Protokół Nr 59/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 25 maja 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 13,10 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Arkadiusz Linkowski – Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

  4. Edyta Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji

  5. Agnieszka Grzywaczewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

  6. Eliza Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydziału Środowiska i Architektury


Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 maja 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Zapoznanie się z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożoną przez Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne ,,NDM”

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

5.Rozpatrzenie zażalenia na postanowienie Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 maja 2020r.

6.Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wstrzymania obciążania za wynajem sali gimnastycznej, który realizuje projekt ,,Trampolina 2”.

7.Rozpatrzenie pisma Wydziału Edukacji dot. wysokości przekazywanych szkołom i placówkom niepublicznym dotacji z budżetu powiatu.

8.Sprawy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

9.Sprawy Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

10. Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu dotycząca decyzji o nałożeniu kar za niezarejestrowaniu pojazdów w określonym przepisami czasie.

11. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz Urzędu Gminy Chrostkowo w sprawie dofinansowania remontu dróg z Funduszu Dróg Samorządowych.

12. Rozpatrzenie prośby o pomoc ks. F. Tumińskiego.

13. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipie przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Zapoznanie się z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożoną przez Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne ,,NDM”

A. Grzywaczewska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – powiedziała, że Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne ,,NDM” złożyło ofertę na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod tytułem ,,Znam zabytki mojej Gminy - zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu lipnowskiego. Zgodnie z przepisami organ wykonawczy upublicznia ofertę, tak żeby wszyscy mogli się z nią zapoznać i wnieść swoje uwagi. Po terminie 7 dni Zarząd zapoznaje się ze złożonymi uwagami, a także ocenia zasadność udzielenia dotacji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił podać od publicznej informacji uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem ,,Znam zabytki mojej Gminy - zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu lipnowskiego.Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 19 000,00 zł i zamkną się kwotą 81 649 272,13 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 19 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 maja 2020 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 64.

Zaznaczyła, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 19 000,00 zł i zamkną się kwotą 78 941 180,13 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 385 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, uwzględniając konieczność wykonania zadania i zawarcia umów z gminami na realizację zadań określonych w umowach.

Rozdział 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 385 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, przenosząc środki stosownie do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 19 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – rezerwa celowa cz.83, poz.64.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, doprowadzając do prawidłowej wielkości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego realizowanego projektu „Rodzina w Centrum II”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2020/ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem, jaka jest sytuacja finansowa powiatu lipnowskiego.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że na lokatach jest ok. 5 mln zł, a na rachunku bankowym powiatu 400 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że cena oleju opałowego jest bardzo korzystna, wobec czego jednostki organizacyjne, które ogrzewają w ten sposób swoje budynki, właśnie powinny dokonywać zakupu oleju.

Zwrócił się z pytaniem, jak wygląda sprawa z przetargiem na fotowoitaikę.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że przetarg na fotowoltaioikę został rozstrzygnięty i wygrała firma RED ALERT z Lublina, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 333 699 zł.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- - poinformowała, że Pani Ewa Juszczyk Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie złożyła z dniem 31 sierpnia br. rezygnację ze stanowiska dyrektora szkoły i zgodnie z prawem do 31 maja musi odbyć się odwołanie z tej funkcji i taki projekt uchwały został przygotowany.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Pani Dyrektor Juszczyk była bardzo dobrym dyrektorem, jednakże z przyczyn osobistych złożyła rezygnację z tej funkcji z dniem 31 sierpnia 2020r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z pandemią koronawirusa i z uwagi na fakt, iż inne sprawy były ważniejsze jak zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, dopiero teraz proponuje Zarządowi przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat lipnowskie po 20% od 1 marca br. do 31 sierpnia 2020r., ponieważ ten specyficzny czas wymagał od nich nowych zadań w związku z wprowadzeniem nauczana zdalnego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski po 20 % wszystkim dyrektorom od 1 marca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad. 5.Rozpatrzenie zażalenia na postanowienie Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 maja 2020r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Wójt Gminy Chrostkowo złożył za pośrednictwem powiatu zażalenie na postanowienie Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 maja 2020r. dot. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru gminy. Następnie podziękował Naczelnik Wydziału Środowiska i Budownictwa E. Jałowieckiej- Rudewicz za merytoryczne, wnikliwe przygotowanie propozycji stanowiska Zarządu na to zażalenie. Podkreślił, że w tych wyjaśnieniach poruszona jest kwestia m.in. zachowania dobrego stanu gleb, odpowiedniego poziomu wód w glebie, zapobieganie powstawaniu przekształceń krajobrazu i potwierdzenie negatywnego oddziaływania użytkowanie terenu w ,,Prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo”, a władze państwowe zgodnie z Konstytucją RP muszą zapewnić ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Dodał, że powiat ma później problem z rekultywacją gruntów za wyrobiskach.

E. Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydziału Środowiska i Budownictwa- wskazała, że problem rekultywacji był duży na terenie powiatu, gdyż firmy nie kończyły rekultywacji i później trzeba było ścigać albo samemu dokończyć rekultywację.

J. Kowalski- powiedział, że władze gminy Chrostowo zostały wybrane przez mieszkańców i to do nich należy odpowiedzialność za uchwalenie planu w takim kształcenie. Dodał, że swoich racji należy bronić do końca, gdyż w przeciwnym wypadku ocena społeczeństwa jest inna.

M. Kulig- Wicestarosta – powiedziała, że zgodnie z przepisami prawa plany powinny być wyłożone do wglądu, ale wiadomo, że mieszkańcy niekoniecznie je oglądają. Zaznaczyła, że w takim przypadku urząd powinien zlecić opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że władze Gminy Chrostkowo miały prawo złożyć wniosek o uzgodnienie planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru gminy a my jako władze powiatu mamy prawo go nie uzgodnić i od tego są właściwe organy by rozstrzygnąć tę kwestię.

J. Kowalski- jeszcze raz wskazał, że należy swojego stanowiska bronić do końca.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że wpłynęło zażalenie, które musimy przekazać SKO a wraz z nim przygotowaną przez naczelnik Wydziału Środowiska odpowiedź.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił przekazać SKO zażalenie, które wpłynęło od Wójta Gminy Chrostkowo, a wraz z nim przygotowaną przez naczelnik Wydziału Środowiska odpowiedź- stanowisko Zarządu.


Ad. 6.Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wstrzymania obciążania za wynajem sali gimnastycznej, który realizuje projekt ,,Trampolina 2”.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Stowarzyszenie ADITUS z Włocławka ze środków unijnych realizuje w ZST w Lipnie projekt ,,Trampolina 2” który skierowany jest do trudnej młodzieży i związku z pandemia i zamknięciem szkoły nie mógł być realizowany.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że każdemu podmiotowi, który zwracał się o umorzenie lub obniżenie czynszu z uwagi na sytuację pandemii, to Zarząd Powiatu w Lipnie obniżał o 50% kwoty ustalonej za najem i tak też proponuje zrobić w tym przypadku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na obniżenie o 50% kwoty ustalonej za najem sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie przez Stowarzyszenie ADITUS z Włocławka na realizację projektu ,,Trampolina 2” za miesiąc kwiecień br.


Ad. 7.Rozpatrzenie pisma Wydziału Edukacji dot. wysokości przekazywanych szkołom i placówkom niepublicznym dotacji z budżetu powiatu.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- powiedziała, że subwencja oświatowa nie pokrywa 100% kosztów przekazywanych dotacji szkołom i placówkom niepublicznym wobec powyższego można wziąć pod rozwagę kwestię wysokości przekazywanych szkołom i placówkom niepublicznym dotacji z budżetu powiatu.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że nie wszystkie samorządy wypłaciły szkołom niepublicznym należne środki, kierując się możliwościami budżetu. Powiedział, że na razie nie ma powodu do obniżenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w powiecie .

Zaznaczył, że od 25 marca zgodnie z rozporządzeniem Ministra nauczanie zdalne stało się obowiązkowe i zgodnie z wyjaśnieniami RIO udzielanymi na nasze zapytanie dot. wypłaty nadgodzin, zadaniem dyrekcji jest kontrola tego procesu i wnioskowanie o nadgodziny dla danego nauczyciela. Poinformował, iż 21 maja odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół dot. interpretacji RIO w kwestii nadgodzin, wskazując, że nadgodziny będą wypalone po weryfikacji przez dyrektorów zgodnie z ustalonymi zasadami. Dodał, że nadgodziny za marzec zostaną wypłacone do końca maja.

Zarząd Powiatu w Lipnie zapoznał się z przedłożoną informacją.


Ad.8 Sprawy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Kancelaria Notarialna ,,NOTARIUS” wystąpiła o umorzenie w całości lub w części należności z tytułu najmu lokalu użytkowanego i miejsca postojowego za miesiąc czerwiec 2020r..

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że każdemu podmiotowi, który zwracał się o umorzenie lub obniżenie czynszu z uwagi na sytuację pandemii, to Zarząd Powiatu w Lipnie obniżał o 50% kwoty ustalonej za najem i tak też proponuje zrobić w tym przypadku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na obniżenie o 50% kwoty ustalonej za najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10A za miesiąc czerwiec, zaś opłaty za miejsce parkingowe pozostają bez zmian.


Ad. 9.Sprawy Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

- wyraził zgodę na przyłączenie do sieci ciepłowniczej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie budynku przy ul. Nieszawskiej na działce nr 1408/1 obręb nr 0010 za kwotę 14 088,24 plus należny podatek VAT,

-wyraził zgodę na wykonanie przez Pana Mariusza Wyszyńskiego remontu sufitów w wynajmowanych pomieszczeniach lokalu mieszkalnego w Dobrzyniu n/W przy ul. Zduńskiej a poniesione z tego tytułu koszty rozliczyć w czynszu,

- wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych w następujących budynkach jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, budynek usługowo- biurowo- oświatowy przy ul. Nieszawskiej i Zespól Szkół w Lipnie,

- wyraził zgodę na sprzedaż 5 m przestrzennych drewna pochodzącego z wycinki przy ul. Nieszawskiej w Lipnie.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- poinformował, że jesteśmy po przetargu na ubezpieczenie majątkowe powiatu i różnica między szacunkową wartością zamówienia a wyłonionym wykonawcą wynosi na korzyść powiatu około 200 tys. zł.


Ad. 10. Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu dotycząca decyzji o nałożeniu kar za niezarejestrowaniu pojazdów w określonym przepisami czasie.

Przewodniczący Zarządu - powiedział, że Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że od 1 stycznia do 29 lutego 2020r. jest do wydania 138 decyzji o nałożeniu kar za niezarejstrowanie pojazdu w terminie na kwotę 31.500 zł. Zaznaczył, że zgodnie ze stanowiskiem RIO nie ma podstaw prawnych do nie egzekwowania tych kar. Dopiero od 1 marca na mocy specustawy wydłużono terminy rejestracji w Wydziale Komunikacji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Starostę do nakładania ustawowych kar za niezarejestrowanie pojazdu w ustawowym terminie od 01.01.2020 do 29.02.2020r..


Ad. 11. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz Urzędu Gminy Chrostkowo w sprawie dofinansowania remontu dróg z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Urząd Gminy Chrostkowo i Urząd Miasta i Gminy Skępe zwróciły się z pismem dot. dofinansowania remontu dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Zaznaczył, że samorządy te nie złożyły stosownego wniosku, więc nie otrzymały wsparcia. Przypomniał że Zarząd Powiatu w Lipnie równo podzielił posiadane środki na złożone wnioski.

J. Kowalski- powiedział, że władze Gminy Skępe wskazują, że wystosowały pismo o remont skrzyżowania w Skępem w styczniu 2020r.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że pismo w tej sprawie było w 2019r. i została na nie udzielona odpowiedź.

J. Kowalski- powiedział, że droga w Kłobukowi pełna jest wyboi i stąd prośba o jej remont.

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, że remonty wybojów właśnie się odbywają na drogach powiatowych.

Ad. 12. Rozpatrzenie prośby o pomoc ks. F. Tumińskiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że powiat sam zwrócił z się z apelem do mieszkańców powiatu, firm, instytucji, stowarzyszeń o przekazanie środków finansowych lub rzeczowych dla lipnowskiego szpitala i pensjonariuszy DPS w Nowej Wsi i tych środków nie można przekazać na inny cel.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.


Ad. 13. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że oczekujemy powoli na projekt budynku Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że niektóre gminy chcą dużo od powiatu ale same od siebie niewiele dają, np. chcą remontów dróg, budowy chodników, kursy autobusów. Powiat w swoim budynku utrzymuje posterunek Policji w Skępem, kontynuuje budowę drogi w Hucie, udostępnił boisko sportowe, a gmina Skępe od siebie nie daje nic i brak jest współpracy ze strony samorządu Gminy Skępe.

Dodał, by sprawdzić, czy posterunek płaci czynsz, a jeżeli tak to jakie są to pieniądze.

J. Kowalski- powiedział, że mieszkańcy gmin płacą podatki i oczekują pewnych działań ze strony władz samorządowych. Dodał, że niezależnie od stosunków między poszczególnymi samorządami mieszkańcy chcą się czuć jednakowo ważni dla władz powiatowych. Dodał, ze mieszkańcy nie powinny czuć się ofiarami stosunków między poszczególnymi samorządami.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że władze powiatowe równo traktują wszystkich mieszkańców i na terenie gminy Skępe naprawdę dużo zostało zrobione i nadal będzie kontynuowane jeżeli będzie taka potrzeba.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 14,50 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 25 maja 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (25 maja 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (27 sierpnia 2020, 11:10:20)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111