Protokół Nr 61/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 czerwca 2020r.

Protokół Nr 61/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 15 czerwca 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9,10 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Anna Smużewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie

  4. Edyta Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji

  5. Agnieszka Grzywaczewska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia

  6. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydział Administracyjno- Gospodarczego

  7. Piotr Zadrożny – Inspektor ds. gospodarki nieruchomości


Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja i 29 maja 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

  1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał skierowanych na XVII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania

- udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2019r.

-zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

- zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017r., Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r., Nr XLVI/294/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku oraz Vi/51/2019 z dnia 9 maja 2019r.

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XII/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029,

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne ,,NDM” z siedzibą ul. S. Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

4. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

5. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

6. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie

8. Sprawa przyłącza ciepłowniczego do jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego.

9. Sprawa Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +.

10. Sprawy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

11. Rozpatrzenie pisma T. Przybojewskiego i J.Malinowskiego w sprawie zbioru trawy z działki będącej własnością Powiatu Lipnowskiego położnej w Kolankowie.,

12. Sprawy Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

13. Rozpatrzenie pisma D. Barszczewskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku D. Barszczewskiego w sprawie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie psychoterapeutycznym

14. Rozpatrzenie podania W. Goździewskiej w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku dot. dofinansowania zakupu lóżka.

15. Rozpatrzenie pisma PCPR w Lipnie dot. niedoborów środków finansowych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu lipnowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

16. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wstrzymania obciążania za wynajem sali gimnastycznej, który realizuje projekt ,,Trampolina 2”.

17. Rozpatrzenie pisma Klasztoru OO. Karmelitów w Trutowie w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięcia ,Remontu Wewnętrznego klasztoru zabytkowego”.

18. Rozpatrzenie pisma Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy adresu e-mail w domenie lipnowski.powiat.pl

19. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno sprawie wyrażenia zgody na zainstalowanie parkometrów na parkingu dla pacjentów i interesantów szpitala.

20. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał skierowanych na XVII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż sesja planowana jest przez Panią Przewodniczącą na dzień 25 czerwca 2020r. na godz. 11:300 w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

- udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Dodał, że uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania, który skierował na XVII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2019r.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2019r..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2019r. który skierował na XVII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

-zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie - przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 27 201,00 zł i zamkną się kwotą 81 613 051,83 zł.

Zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 26 952,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnych 2,5% środków od zrealizowanych zadań z zakresu PFRON..

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 239,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odsetek..

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odsetek..

Nadmieniła, ze planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 27 204 zł i zamkną się kwotą
78 904 959,83 zł

Zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup agregatów na potrzeby miejscowego szpitala.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 026,00 zł

Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków wynika z konieczności zaklasyfikowania zadania inwestycyjnego we właściwej klasyfikacji budżetowej, w której to realizowana jest budowa budynku przy ul. Nieszawskiej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 25 026,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z przeniesieniem zadania do rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami..

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 010,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby miejscowego szpitala.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 239,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na zakup bieżni na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 26 952,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z uzyskiwanymi należnymi dochodami od realizowanych zadań z zakresu PFRON.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zadań zleconych.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zadań zleconych.

Powiedziała, ze planowane są również zmiany w planie zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie orz w planie zadań remontowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2020, który skierował na XVII sesję Rady Powiatu w Lipnie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


- zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017r., Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r., Nr XLVI/294/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku oraz Vi/51/2019 z dnia 9 maja 2019r.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że proponuje się zmianę uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego poprzez usunięcie ulgi handlowej na zakup biletów jednorazowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnych w związku ze znacznym obniżeniem się dochodów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie w związku z pandemią.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017r., Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r., Nr XLVI/294/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku oraz Vi/51/2019 z dnia 9 maja 2019r. , który skierował na XVII sesję Rady Powiatu w Lipnie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XII/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029,

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji czy też pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2020.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XII/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029, który skierował na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi załącznik do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 63 421,30 zł i zamkną się kwotą 81 585 850,83 zł.

Zmian o stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 r ochronnego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 64 ustawy budżetowej na rok 2020.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 078,70 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 r ochronnego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na rok 2020.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 391 040,00 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu udziału w Projekcie pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 297 040,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu udziału w Projekcie pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

Również po stronie wydatków planowane są zmiany. Wskazał, że planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 63 421,30 zł i zamkną się kwotą 78 877 758,83 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 750,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki na regulowania faktur za nagrania sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 750,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego przeznaczając między innymi środki na wydatki klasyfikowane w rozdziale 75019 – rady powiatów.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informacji i łączności.

Dział 801 – oświata i wychowanie

80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego przeznaczając te środki na wynagrodzenia i pochodne w rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 078,70 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, doprowadzając do prawidłowej realizacji wydatków wywołanych darowiznami na walkę z COVID – 19.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 94 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego realizowanego projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośne podjął uchwalę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2020 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne ,,NDM” z siedzibą ul. S. Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

A. Grzywaczewska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że zgodnie z prawem oferta Stowarzyszenia Edukacyjno- Kulturalnego ,,NDM” została podana do publicznej wiadomości. Dodała, że w wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne uwagi dot. oferty. Zaznaczyła, że naszym zdaniem oferta ma zbyt niskie walory poznawcze a poza tym w budżecie powiatu nie ma zaplanowanych środków finansowych na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z uwagi na fakt przesunięcia tych środków na inne cele.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne ,,NDM” z siedzibą ul. S. Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, uznając ofertę za niecelową /uchwala stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- powiedziała, że w związku z rezygnacją dyrektorów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W oraz czasowym powierzeniem obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zachodzi konieczność ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów tych szkół.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem, czy istnieją inne możliwości powierzenia stanowiska dyrektorowi szkoły.

E. Zielińska- powiedziała, że prawo dopuszcza możliwość powierzenia obowiązków dyrektora na okres do 1 roku.

J. Kowalski- powiedział, że bardziej transparentnym jest ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że zgodnie z prawem należy ogłaszać konkursy, jednakże osobiście uważa, że Zarząd Powiatu powinien sobie dobierać współpracowników, na takich samych zasadach jak prezesa Spółki. Zaznaczył, że w tych czasach bycie dyrektorem to niezbyt intratna funkcja, gdyż odpowiedzialność jest duża, wymagania ze strony organu nadzoru, organu prowadzącego, rodziców i uczniów są duże, a wynagrodzenie nie adekwatne do realizowanych zadań i odpowiedzialności.

J. Kowalski- powiedział, że rzeczywistość prawna jest taka, że należy ogłaszać konkursy.

E. Zielińska- powiedziała, że zgodnie z przepisami termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu. Dodała, że przewiduje termin konkursu na połowę sierpnia br.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów oraz nowymi wyzwaniami dot. zdalnego nauczania proponowany jest zwiększenie wysokości dodatku funkcyjnego do kwoty 1400 zł. dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipnie. Dodała, że ta wysokość dodatku proponowana jest od 1 stycznia 2020r. do końca okresu powierzenia stanowiska dyrektora.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że dyrektor Zespołu Szkól w Lipnie jest dobrym dyrektorem i jest niezwykle zadowolony ze współpracy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie ustalając dodatek funkcyjny, w wysokości: 1400 zł miesięcznie do końca okresu powierzenia stanowiska dyrektora./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 8. Sprawa przyłącza ciepłowniczego do jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że zgodnie z poleceniem Zarządu rozmawiał z Zarządem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie na temat podłączenia budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” do miejskiej sieci ciepłowniczej w 2020r. Zaznaczył, że Prezes PUK poinformował, że w tym roku nie uda mu się zrealizować tego zadania z uwagi na nadmiar zadań, które PUK musi zrealizować w tym roku. Wobec zaistniałej sytuacji PUK oczekuje deklaracji, że powiat będzie sukcesywnie podłączał budynki powiatu lipnowskiego znajdujące się przy ul. Okrzei w Lipnie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zaznaczył, że temat ten był omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie, które wyraziły pozytywne stanowiska w tym zakresie. Dodał, że PUK zadeklarował również, że z uwagi na brak możliwości podłączenia Placówki do sieci ciepłowniczej w przypadku awarii pieca w tej jednostce pomoże przy likwidacji awarii.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że temat ten był już analizowany przez Zarząd i komisje stałe Rady Powiatu w Lipnie i wszyscy widzą potrzebę takiego działania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zadeklarował zamiar sukcesywnego podłączania budynków powiatu lipnowskiego znajdujących się przy ul. Okrzei w Lipnie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Równocześnie zwrócił się z prośbą, by w 2021 roku do tej sieci został podłączony budynek Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” w Lipnie.


Ad. 9. Sprawa Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że temat ten dotyczy bardziej samorządów gminnych, na terenie których istnieją dworce PKP. Zaznaczył, że powiat ma teraz swój własny transport lokalny i o niego musi dbać przede wszystkim. Zaznaczył, że 22 czerwca ma spotkanie z dyrektorem Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim i poruszy również ten temat.

J. Kowalski- powiedział, że władze powiatowe nie powinny odżegnywać się od wsparcia idei transportu kolejowego. Dodał, że powoli jest przywracany transport na linii Toruń- Sierpc.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że będzie miał posiedzenie Sztabu Kryzysowego z udziałem wójtów i burmistrzów i podejmie ten temat.

J. Kowalski- powiedział, że wielu mieszkańców powiatu jest zainteresowanych połączeniem kolejowym na terenie powiatu z Torunia do Sierpca i temat ten jest im bliski, więc należy się nad nim pochylić.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił do Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyko o przeanalizowanie tego tematu i przedstawienie Zarządowi na kolejnym posiedzeniu stosowych wniosków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił odłożyć ten temat do kolejnego posiedzenia Zarządu.


Ad. 10. Sprawy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

P. Zadrożny- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

- wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki kaucyjnej wpisanej do kwoty 33 575,09 zł ustanowionej na nieruchomości opisanej w KW nr WL1L/000365305/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie,

- zobowiązał wydział do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Zarządu stanu prawnego działki nr 380/18 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, działki nr 357/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna oraz działki nr 442/36 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna

- przyjął i przekazał na XVII sesję Rady Powiatu w Lipnie, planowaną na dzień 25 czerwca 2020r. projekty uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 391/2, 391/5, 391/6 położone przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna;

- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 759/2 położonej przy ulicy Szkolnej 5 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą;

- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1940/4 położonej przy ulicy Okrzei 3 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna;

- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3125 położonej przy ulicy Okrzei 4 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna.


Ad. 11. Rozpatrzenie pisma T. Przybojewskiego i J. Malinowskiego w sprawie zbioru trawy z działki będącej własnością Powiatu Lipnowskiego położnej w Kolankowie.

P. Zadrożny- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - przedstawił przedmiotowe pisma. Wskazał, że na dzierżawionej od powiatu ziemi dzierżawcy posadzili trawę i zwracają się o dokonanie jej zbioru.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę panom T. Przybojewskiemu i J. Malinowskiemu na dwukrotny zbiór trawy w przeciągu 8 tygodni od dnia złożenia pisma.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, by ze strony urzędu sprawę koordynował Inspektor P. Zadrożny.


Ad. 12. Sprawy Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Powiedział, że powołana przez Starostę Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadziła inwentaryzację drogą spisu z natury składników majątku ruchomego w Spółce Szpital Lipno należących do powiatu lipnowskiego. W trakcie inwentaryzacji spisano łącznie 371 pozycji na kwotę 2 033 603,81 zł. Komisja inwentaryzacyjna wstępnie stwierdziła, iż 211 pozycji majątku na kwotę 1 708522,04 zł nadaje się do dalszego użytkowania, natomiast 160 pozycji na kwotę 325 081,77 zł nie daje się do dalszego użytkowania.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że ten majątek, który nie nadaje się do dalszego użytkowania należy zgodnie z przepisami zlikwidować.

M. Kulig- Wicestraosta- poinformowała, że interpretacja prawna uzyskana od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej mówi jasno, że przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego tj. aportu sprzętu medycznego nie znajduje zastosowanie zwolnienie w myśl art. 43 ust.1 pkt. 2 ustawy, co znaczy, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki właściwej dla w/w sprzętu medycznego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie

1. podjął decyzję, że należy wystąpić do szpitala, by przedstawili wykaz składników majątku ruchomego w Szpital Lipno należących do Powiatu Lipnowskiego, który nadaje się do użytku, a sprzęt który nie daje się do użytku należy zlikwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. nie wyraził zgody na zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku Szkoły Muzycznej wraz z sala koncertową w Lipnie, zlokalizowanego na terenie działki 3132 obręb nr 9 Lipno”.

3. postanowił o podjęciu kolejnej próby sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki za kwotę 400 zł.


Ad. 13. Rozpatrzenie pisma D. Barszczewskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku D. Barszczewskiego w sprawie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie psychoterapeutycznym

14. Rozpatrzenie podania W. Goździewskiej w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku dot. dofinansowania zakupu lóżka.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pisma. Wskazał, że z opinii PCPR w Lipnie wynika, że podania zostały rozpatrzone negatywnie, ponieważ zabrakło środków na zrealizowanie wszystkich potrzeb, a decydowała kolejność wpłynięcia wniosku. Dodał, że dyrektor PUP w Lipnie sugerowała, że PUP nie wykorzysta środków z PEFRON, więc możliwe będzie dokonanie zmian w podziale środków w PEFRON i wówczas Zarząd ponownie rozpatrzy wspomniane podania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o przesunięciu rozpatrzenia niniejszych pism.


Ad. 15. Rozpatrzenie pisma PCPR w Lipnie dot. niedoborów środków finansowych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu lipnowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Przewodniczący Zarządu- przedstawiła przedmiotowe pismo. Wskazał, że musi porozmawiać z Dyrektor PCPR w Lipnie o dokonaniu zmian w budżecie jednostki i wówczas być może będą mniejsze braki środków finansowych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu lipnowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W związku powyższym zaproponował odłożenie rozpatrzenia tego pisma do czasu rozmowy z Dyrektor PCPR w Lipnie.


Ad.16. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wstrzymania obciążania za wynajem sali gimnastycznej, który realizuje projekt ,,Trampolina 2”.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawia przedmiotowe pismo. Przypomniała, iż Zarząd wyraził zgodę na obniżenie o 50% kwoty ustalonej za najem sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie przez Stowarzyszenie ADITUS z Włocławka na realizację projektu ,,Trampolina 2” za miesiąc kwiecień br., a teraz Stowarzyszenie zwraca się o wstrzymanie obciążania za wynajem sali gimnastycznej, który realizuje projekt ,,Trampolina 2”.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż zostało przywrócone korzystanie z sali gimnastycznej, wobec czego nie widzi przeciwwskazań do realizacji projektu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie uznał, iż w związku z faktem, iż możliwe jest już korzystanie z boiska sportowego Zespołu Szkół Technicznych, Zarząd Powiatu w Lipnie nie widzi przeciwwskazań do realizacji projektu i w związku z powyższym nie widzi przesłanek do wstrzymania obciążania za wynajem sali gimnastycznej Stowarzyszeniu ADITUS.


17. Rozpatrzenie pisma Klasztoru OO. Karmelitów w Trutowie w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięcia ,Remontu Wewnętrznego klasztoru zabytkowego”.

A. Grzywaczewska- przedstawiła przedmiotowe pismo. Wskazała, że w budżecie powiatu nie ma zaplanowanych środków finansowych na dofinansowania remontu obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.


Ad. 18. Rozpatrzenie pisma Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy adresu e-mail w domenie lipnowski.powiat.pl

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjnego- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że zgodnie z opinią przedstawioną przez Biuro ds. Informatyzacji nie ma przeciwwskazań, by Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego korzystał z adresu mailowego znajdujące się w domenie lipnowski.powiat.pl

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy adresu e-mail (pinb@lipnowski.powiat.pl) w domenie lipnowski.powiat.pl na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na okres 1 roku.


Ad. 19. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno sprawie wyrażenia zgody na zainstalowanie parkometrów na parkingu dla pacjentów i interesantów szpitala.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że rozmawialiśmy o konieczności zabezpieczenia terenu wokół szpitala, a poza tym wpływy ze sprzedaży biletów będą wykorzystane przez Spółkę na zagospodarowanie terenu wokół szpitala, na właściwe utrzymanie tego terenu. Dodał, że opłaty za parkowanie na terenie szpitali funkcjonują w innych szpitalach. Zaznaczył, że działanie w tej sprawie należy do Zarządu Spółki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków dostrzegając konieczność właściwego zagospodarowania terenu wokół budynku szpitala, jednogłośnie wyraził zgodę do działania w sprawie zainstalowania parkometrów na parkingu dla pacjentów i interesantów szpitala.


Ad 20. Sprawy rożne.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- zwróciła się o podjęcie decyzji w sprawie ustalenia stawki za udział eksperta w komisjach egzaminacyjnych. Dodał, że proponuje podwyższenie obecnie obowiązującej stawki 120 zł netto z uwagi na wzrost cen.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował kwotę 150 zł netto.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił kwotę za udział eksperta w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na kwotę 150 zł netto.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – w imieniu mieszkańców zwróciła się o ustalenie ok. godz. 16,00 busa do Chrostkowa, gdyż wielu mieszkańców dojeżdża do pracy i nie ma powrotu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy sprawdzić zasadność takiego kursu.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 10,15 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 15 czerwca 2020r.


Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (15 czerwca 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (27 sierpnia 2020, 11:28:35)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109