Protokół Nr 62/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 czerwca 2020r.

Protokół Nr 62/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 25 czerwca 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9,10 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Anna Smużewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie

 4. Edyta Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji

 5. Agnieszka Grzywaczewska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia

 6. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

 7. Zbigniew Agaciński- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami


Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 czerwca 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

 1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,

 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XVI/142/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 maja 2020 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Klaudii Kołata-Kucharskiej – nauczyciela kontraktowanego obiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 4. Rozpatrzenie pism Wydziału Edukacji dot. kwot dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych i NOREW na 2020r.

 5. Rozpatrzenie pisma Biura Rady dot. zakupu tabletów dla radnych i pracowników obsługi.

 6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

 7. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z obecnością G. Ziemińskiego- Inspektora Nadzoru proponuje jako pierwszy zrealizować punkt 6 porządku obrad.

Ad. 6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

A. Linkowski – Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- zwrócił się o podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Powiedział, że wykonawca zadania ,,Budowa budynku usługowo- biurowo- oświatowego przy ul. Nieszawskiej zwrócił się o wydłużenie terminu wykonania zadania.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że firma dużo wcześniej wiedziała, że nie wykona w ustalonym czasie zadania, a dopiero w tygodniu przez zakończeniem prac prosi o wyrażanie zgody na wydłużenie terminu. Dodał, że firma za zrealizowane prace wzięła już 1 800 000 zł.

G. Ziemiński- inspektor nadzoru- powiedział, że są obiektywne przesłanki do wydłużenia terminu, jednakże faktem jest, że firma za późno wystąpiła o taką zgodę. Dodał, że mimo wszystko prosi o wydłużenie terminu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przed powiatem kontrola RIO, która bada przetargi i na pewno zwróciłaby uwagę, że zarząd wydłuża termin firmie, która zgłosiła ten fakt w tygodniu przed planowanym zakończeniem zadania, dlatego proponuje się nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

1. nie wyraził zgody na wydłużenie terminu wykonania zadania ,,Budowa budynku usługowo- biurowo- oświatowego przy ul. Nieszawskiej”.

2. zwiększył środki finansowe na dostawę oraz montaż agregatów prądotwórczych w Szpital Lipno Sp. zo.o. do kwoty 447 351.00 zł.

3. przesunął na kolejne posiedzenie Zarządu rozpatrzenie podania Pana M. Wyszyńskiego z Dobrzynia n/W.


Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,

B. Małkiewicz Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.. Dodała, że planowane wydatki planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, dz. oświata i wychowanie, rozdz. 80115- technika, rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,który przekazał na XVII sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XVI/142/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 maja 2020 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.

Przewodniczący Zarządu - przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że pismem z dnia 22.06.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie poinformował, iż ze środków PFRON w roku 2020 nie wydatkuje kwoty 139 307,00 zł przekazanej uchwałą Nr XVI/142/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 maja 2020 r.

W związku z powyższym w/w środki finansowe 71 000,00 proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 13 000,00 likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz 55 307,00 do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XVI/142/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 maja 2020 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku, który przekazał na XVII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Klaudii Kołata-Kucharskiej – nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- powiedziała, że nauczyciel Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie ubiega się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i dlatego też konieczne jest powołanie komisji egzaminacyjnej, w skład której wchodzi – przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego, dyrektor szkoły oraz dwóch ekspertów.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował na przewodniczącą komisji panią E. Zielińską.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Klaudii Kołata-Kucharskiej – nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie.

1. Edyta Zielińska – przedstawiciel organu prowadzącego jako jej Przewodniczący

2. Anna Drogowska – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

3. Ilona Gronkowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie

4. Piotr Janiszewski – ekspert

5. Robert Stranc – ekspert ./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 4. Rozpatrzenie pism Wydziału Edukacji dot. kwot dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych i NOREW na 2020r.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- powiedziała, że Wydział Edukacji po przeprowadzaniu kontroli w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym i w Niepublicznym Ośrodki Rewitalizacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Wierzbicku ustalił, że w NLO w Lipnie faktyczna liczba uczniów w miesiącu styczniu wynosiła 45, a dotacja została przekazana na 44 uczniów, zaś w lutym faktyczna liczba uczniów wynosiła 47, a dotacja został przekazana na 44 uczniów. Natomiast w NOREW faktyczna liczba uczniów w miesiącu styczniu i lutym wynosił 12 wychowanków a dotacja została zarówno w styczniu jak i w lutym na 11 wychowanków. Dodała, że wobec powyższego Wydział Edukacji prosi o wyrażenie zgody na przekazanie w/w placówkom dotacji za miesiąc styczeń i luty zgodnie z faktyczną liczbą uczniów: tj. dla NLO- kwotę 346,12 zł a dla NOREW 9032,96 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie dotacji placówkom niepublicznym (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lipnie oraz Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Wierzbicku) za m-c styczeń i luty br. wg faktycznej liczby uczniów.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- zwróciła się o zatwierdzenie zaktualizowanych kwot dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych na rok 2020 ustalonych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych i przedstawiają się one następująco:

Organ prowadzący: Hanna Szajerska:

- wyliczona kwota dotacji na jednego ucznia Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipnie – 91,94 zł.

- wyliczona kwota dotacji na jednego ucznia Niepublicznej Szkoły Policealnej w Lipnie- 597,14 zł,

Organ prowadzący: Ośrodek Szkolenia Zawodowego ,,Edukacja” Sp. cyw. Anna Radzka-Krystyna Warzyńska

- wyliczona kwota dotacji na jednego ucznia Prywatnego Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie 167,72 zł,

Organ prowadzący : Fundacja ,,Nasze Dzieci”

Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- - Wychowawczy w Wierzbicku

-wyliczona kwota dotacji na jednego wychowanka na miesiąc 4 799,36 zł

- wyliczona kwota dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem OREW na jeden miesiąc 424,36 zł.

Dodała, że w związku z powyższym kwoty dotacji na 1 ucznia /wychowanka zwiększa się w stosunku do wypłaconych dotacji:

- dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipnie- łączna kwota do wypłaty zgodnie z faktyczną liczbą uczniów 1 493,16 zł,

- dla Niepublicznej Szkoły Policealnej w Lipnie- 597,14 zł- łączna kwota do wypłaty zgodnie z faktyczną liczbą uczniów 15 189,13 zł

- dla Prywatnego Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie -łączna kwota do wypłaty zgodnie z faktyczną liczbą uczniów 4 416,36 zł

- dla Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- - Wychowawczy w Wierzbicku – łączna kwota do zapłaty zgodnie z faktyczną liczbą wychowanków 21 216,00 zł,

- dla Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- - Wychowawczy w Wierzbicku – łączna kwota do zapłaty zgodnie z faktyczną liczbą wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem- 150,06 zł. 21 216,00 zł,

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Wydział Edukacji musi mieć na uwadze posiadane w budżecie powiatu środki finansowe na realizację zadań z zakresu edukacji. Dodał, że w tym roku nie będzie przyzwolenia na nie wiadomo jakie nadgodziny, podziały klas, gdyż trzeba będzie się zamknąć w posiadanych środkach finansowych (subwencja oświatowa + rezerwa) .

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zatwierdził zaktualizowane kwoty dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych i NOREW na rok 2020 ustalonych zgodnie z Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, wskazując równocześnie, by Wydział Edukacji miał na uwadze posiadane w budżecie powiatu środki finansowe na realizację zadań z zakresu edukacji..


Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Biura Rady dot. zakupu tabletów dla radnych i pracowników obsługi.

Przewodniczący Zarządu –wskazał, że przystępujemy do procesu zakupu tabletów dla radnych i pracowników obsługi, zgodnie z sugestią radnych.

R. Dobieszewski- powiedział, że forma papierowa jest sprawdzona i proponuje, by prace na tabletach rozpocząć od nowego roku.

J. Kowalski- powiedział, że forma papierowa jest bardziej komfortowa, gdyż można zrobić sobie jakieś notatki.

Wicestarosta M. Kulig- zaznaczyła, że w większości samorządach występuje już elektroniczne przesyłanie materiałów i należy iść z postępem.

Przewodniczący Zarządu –wskazał, że na chwilę obecną wytyczamy pewien kierunek działania, a kiedy nastąpi jego faktyczna realizacja należy zdecydować.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął za słuszny kierunek działań zmierzający do zakupu tabletów dla radnych i pracowników obsługi Zarządu i Rady Powiatu Lipnie.


Ad.7. Sprawy różne.

A. Grzywaczewska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że Pan R. M. Szczęsny działający w imieniu URGENT zwrócił się z pismem o udzieleniu upoważnienia do uzyskania – wypisu z ewidencji gruntów i budynków i odpisu księgi wieczystej lub zaświadczenia wydanego na podstawie zbiory dokumentów w związku z zamiarem wystąpienia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy z wnioskiem dot. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej poł. w Kolankowie działka nr 177/3 stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielenia stosowanego upoważnienia.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,30 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 25 czerwca 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (25 czerwca 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (27 sierpnia 2020, 11:29:58)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103