Statut Powiatu Lipnowskiego

UCHWAŁA NR XLVI/292/2018
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 5 listopada 2018 roku  


w sprawie Statutu Powiatu Lipnowskiego  

Na podstawie art.2 ust. 4, 12 pkt 1, 40 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm. z 2018 r.  poz. 1000, 1349,1432) 


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje: 

§1. Uchwala się Statut Powiatu Lipnowskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§2. Traci moc uchwała Nr X/55/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie od pierwszego dnia kadencji Rady, następującej po kadencji, w której została uchwalona.  Załącznik do Uchwały Nr XLVI/292/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dn. 05.11.2018 r. (195kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu w Lipnie (5 listopada 2018)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (9 czerwca 2003, 14:56:06)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (20 listopada 2018, 11:18:28)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 35247