UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓWWYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek Plik do pobrania (132kB) pdf

  • dowód wpłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno.
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 141
Sprawy prowadzą – Iwona Śmigielska, Paweł Szlągiewicz
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail: 
komunikacja@lipnowski.powiat.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 


OPŁATY

  • 500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie (parter) lub na konto:
nazwa odbiorcy
Starostwo Powiatowe w Lipnie  Bank Spółdzielczy w Lipnie. Rachunek bankowy nr 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001 

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipno lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Lipno
ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno
konto
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 


DODATKOWE INFORMACJE
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
1)  posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

a)  salę wykładową,
b)  pomieszczenie biurowe,
c)  plac manewrowy oraz
d)  pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.


 


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r., poz. 596)

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292)

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650)metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (25 sierpnia 2008)
Opublikował: Aneta Ofmańska (25 sierpnia 2008, 09:29:08)

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:41:56)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2642