REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

WYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

 • Dowód własności pojazdu,

 • Karta pojazdu jeżeli była wydana,

 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,

 • Dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony stosowną adnotacją na fakturze sprzedaży, określającą datę i numer dokumentu potwierdzającego spełnienie formalności celnych oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej,

 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa Plik do pobrania (15kB) plik

 • Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu:

 • Dowód osobisty,

 • Aktualny wyciąg z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,

  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Pozwolenie czasowe,

 • Dowód osobisty,

 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenieMIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno.
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 142
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Pracownicy załatwiający sprawę: Dorota Wysocka, Justyna Głąb, Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Jadwiga Cenza, Anna Dąbrowska

Adres e-mail: komunikacja1@lipnowski.powiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu. Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.  Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu (jeżeli jest wymagana).

OPŁATY

Opłatę można uiścić w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Lipnie (parter) lub na konto:

Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul/ |Sierakowkiego 10 b

87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001

 • 180.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

 • 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
  w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;

 • 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
  w przypadku motorowerów.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 


Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

TRYB ODWOŁAWCZY

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego.

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu oraz pod nr telefonu  54 287 20 – 39 wew. 42

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

SPRAWDŹ STATUS SPRAWY:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355).

 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1057)

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (25 czerwca 2003)
Opublikował: Paweł Szlągiewicz (25 czerwca 2003, 08:47:33)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 października 2022, 08:51:59)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 38576