UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY W PRZYPADKU UTRATY

UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY W PRZYPADKU UTRATYWYMAGANE DOKUMENTYZałączniki:

 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (zdjęcie zrobione na wprost, NIE z profilu)

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.

 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa :[3}

Do wglądu:

 • dowód osobistyMIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno.
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 143


Sprawy prowadzą – Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski


Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail:
komunikacja@lipnowski.powiat.plTERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

wtórnik prawa jazdyOPŁATY

W kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie, lub na konto: nazwa odbiorcy

Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001,

uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł.Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:


Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 00430 777 0001DODATKOWE INFORMACJE


Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

Osoba ubiegająca się o wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia z powodu jego utraty zobowiązana będzie do złożenia w Wydziale Komunikacji oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o utracie dokumentu.

Osoba ubiegająca się o wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia z powodu jego zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność zobowiązana będzie do zwrotu zniszczonego dokumentu w celu jego unieważnienia.

O wydanie wtórnika prawa jazdy może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z uzyskaniem wtórnika prawa jazdy można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie, lub pod numerem telefonu: 54 287 20 39 wew. 43.UWAGA

Na stronie internetowej:

www.kierowca.pwpw.pl
można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.


 • PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2019 r., poz. 341 t.j. z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 poz. 231 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83 ze zm.).metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (2 października 2015)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (2 października 2015, 10:51:50)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:30:50)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2897