WYMIANA PRAWA JAZDY W CELU UMIESZCZENIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB UKOŃCZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO

WYMIANA PRAWA JAZDY W CELU UMIESZCZENIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB UKOŃCZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGOWYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonanie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

  Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie informacji zawartej w profilu kierowcy zawodowego albo przedłożonych:


  1) kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, szkolenia okresowego lub na podstawie ważnej karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
  Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,


  2) kopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,


  3) kopii orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

4) oświadczenia kierowcy o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E;

5) dowodu uiszczenia opłaty;Do wglądu:

 • dowód osobisty,

 • prawo jazdy,

 • orzeczenie lekarskie (zaświadczenia lekarskiego)

 • orzeczenie psychologiczne,

 • świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,

 • dotychczas posiadane prawo jazdy do unieważnienia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10
c, 87 – 600 Lipno. Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10


Sprawy prowadzą– Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski


Odbiór dokumentów: parter, pokój 3, stanowiska 9 i 10

Adres e-mail: komunikacja@lipnowski.powiat.plTERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymiana prawa jazdy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,a w przypadku zmiany właściwości miejscowej spowodowanej zmiana miejsca zamieszkania do 30 dni.

OPŁATY

1) Opłata za wydanie prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł.

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno;

 • na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno - konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno,

Na rachunek bankowy: 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001,

2) Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić:

 • w kasie Urzędu Miasta w Lipnie albo przelewem na rachunek bankowy

 • Urząd Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
  konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
  13 9537 0000 2004 0043 0777 0001UWAGA
Na stronie internetowej można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie:


https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy


DODATKOWE INFORMACJE

 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie, o której mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, stanowi podstawę do uzyskania wpisu w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,D i D+E.

 • Wpis jest dokonywany, w formie wymiany prawa jazdy, na okres 5 lat, liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy;  PODSTAWA PRAWNA:

  1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

  2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

  3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

  4) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

  5) oraz przepisy wykonawcze.


metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (7 października 2015)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (7 października 2015, 11:37:58)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (19 października 2022, 09:14:21)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2050