WYMIANA PRAWA JAZDY W CELU UMIESZCZENIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB UKOŃCZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO


WYMIANA PRAWA JAZDY W CELU UMIESZCZENIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB UKOŃCZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGOWYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (zdjęcie zrobione na wprost, NIE z profilu)

 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego,

 • kopia orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego) stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 • obustronna kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy, 

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa: Plik do pobrania (14kB) plik

Do wglądu:

 • dowód osobisty,

 • prawa jazdy,

 • orzeczenie lekarskie (zaświadczenia lekarskiego)

 • orzeczenie psychologiczne,

 • świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,

 • dotychczas posiadane prawo jazdy do unieważnienia.MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno.
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 143


Sprawy prowadzą– Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski


Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail:
komunikacja@lipnowski.powiat.plTERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie prawa jazdy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,a w przypadku zmiany właściwości miejscowej spowodowanej zmiana miejsca zamieszkania do 30 dni.

OPŁATY

W kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie, lub na konto: nazwa odbiorcy

Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001,

uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł.Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:


Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001DODATKOWE INFORMACJE

 1. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zobowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminach określonych w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 17.11.2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006r. nr 235 poz. 1701)

 2. Wpis jest dokonywany, w formie wymiany prawa jazdy, na okres 5 lat, liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy.,

 3. Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie wykonującej przewóz drogowy różnymi rodzajami pojazdów dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E stanowi podstawę do uzyskania wpisu w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy.Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z wydawaniem praw jazdy dla zawodowych kierowców można uzyskać pod numerem telefonu: 54 287 20 39 wew.43UWAGA

Na stronie internetowej:

www.kierowca.pwpw.pl
można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2019 r., poz. 341 t.j. z późn. zm.)- art. 15

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 • Art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019, r. poz. 58 z późn. zm)
metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (7 października 2015)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (7 października 2015, 11:37:58)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:26:56)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1927