Wtórnik lub wymiana karty pojazdu

Wymagane dokumenty

Jeżeli o wtórnik lub wymianę utraconej (zniszczonej) karty pojazdu ubiega się właściciel, na którego pojazd jest już zarejestrowany, należy przedstawić wypełniony wniosek plik do pobrania (746kB) jpg

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Plik do pobrania (23kB) plik

Załączniki:

 • Dowód rejestracyjny,

 • Stosowne oświadczenie właściciela o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za

składanie fałszywych zeznań,

sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

 • Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.Utrata karty pojazdu przed pierwszą rejestracją

 • Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru,

 • Pisemna informacja właściciela wskazująca producenta i importera, który wydał utraconą kartę.

Utrata karty pojazdu przed ponowną rejestracją

 • Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru,

 • Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji,

 • Stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku zniszczenia karty w stopniu powodującym jej nieczytelność organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty pojazdu po:

 • Przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu,

 • Oddaniu dotychczasowej karty.

Do wglądu:

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód

opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 • Dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,

 • Aktualny wyciąg z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,

Miejsce załatwienia sprawy.
Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66  wew. 142
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Pracownicy załatwiający sprawę: Dorota Wysocka, Justyna Głąb, Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Jadwiga Cenza, Anna Dąbrowska


Adres e-mail: 
komunikacja1@lipnowski.powiat.plOpłaty

Opłatę można uiścić w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Lipnie (parter) lub na konto:


Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowskiego 10 b

87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001 • w wysokości 75,5 0 zł (w tym opłata komunikacyjna 75,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 


Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

Termin załatwienia

Czas oczekiwania na wyprodukowanie karty pojazdu przez PWPW - ok.2 tygodni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.).


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru

karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r., poz. 451 j.t.)

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1057)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych  z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088).

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (8 marca 2016)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (8 marca 2016, 12:34:59)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 października 2022, 09:08:08)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3023