Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (GAZ), (HAK), (L), (VAT ), (TAXI), (PIT)

Wymagane dokumenty

Wniosek plik do pobrania (16kB) plik

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Plik do pobrania (23kB) plik

Załączniki:

Montaż instalacji gazowej

Dowód rejestracyjny pojazdu;

Karta pojazdu, jeżeli była wydana;

Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej przystosowującej do zasilania gazem

Faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji gazowej w pojeździe

Montaż haka, zmina przeznaczenia pojazu na TAXI, „L” , „PIT”

Dowód rejestracyjny pojazdu;

Karta pojazdu, jeżeli była wydana;

Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, iż pojazd spełnia określone niżej warunki:

  • jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),

  • jest przystosowany do nauki jazdy (L)

  • spełnia wymagania określone w ustawie o podatku Vat,

  • jest przystosowany do odpłatnego przewozu osób (TAXI)

  • spełnia wymagania określone w ustawie o podatku PIT

Pełnomocnictwo Plik do pobrania (15kB) plik - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta);

Do wglądu:

  • Dowód tożsamości,

  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

  • Aktualny wyciąg z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,



Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 142
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail: 
komunikacja1@lipnowski.powiat.pl

Pracownicy załatwiający sprawę: Dorota Wysocka, Justyna Głąb, Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Jadwiga Cenza, Anna Dąbrowska 

Od dokonywanej adnotacji opłat nie pobiera się.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17zł płatną w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

Termin i sposób załatwienia

Dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i kracie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355).

Tryb odwoławczy

Od czynności materialno-technicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego.

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (16 marca 2016)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (16 marca 2016, 09:36:47)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 października 2022, 09:11:44)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2588