Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wyrejestrowanie według załączonego wniosku Plik do pobrania (576kB) pdf

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Plik do pobrania (23kB) plik

 • Dowód rejestracyjny

 • Karta pojazdu, jeśli była wydana,

 • Stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu, albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,

  W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa Plik do pobrania (15kB) plik

DO WGLĄDU

 • Dowód osobisty

Aktualny wyciąg z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.MIEJS MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 142
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Pracownicy załatwiający sprawę: Dorota Wysocka, Justyna Głąb, Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Jadwiga Cenza, Anna Dąbrowska


Adres e-mail: 
komunikacja1@lipnowski.powiat.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.
OPŁATY

opłata skarbową za wyrejestrowanie w wysokości 10 zł, (17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 


Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego.DODATKOWE INFORMACJE

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.  Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu oraz pod nr telefonu  054 30 66 wew. 142PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1088).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 476).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (20 września 2016)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (20 września 2016, 13:27:50)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 października 2022, 09:20:18)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1543