UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓWWYMAGANE DOKUMENTY

 

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu)

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymaganą przepisami szczególnymi praktykę (oryginał do wglądu)

 • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów (oryginał do wglądu)

 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (oryginał do wglądu)

 • dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej

Do wglądu:

 • dowód osobisty


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno.
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 5430 66  wew. 141
Sprawy prowadzą – Iwona Śmigielska, Paweł Szlągiewicz
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail: 
komunikacja@lipnowski.powiat.plTERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
 


OPŁATY


 •  48 zł – opłata skarbowa za wydane uprawnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

nr rachunku:  13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

nazwa odbiorcy: Miasto Lipno
ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł nr rachunku:  13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

nazwa odbiorcy: Miasto Lipno
ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno

Opłaty można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie (parter) lub przelewem na podany rachunek bankowy, albo w dowolnej placówce, której istnieje możliwość dokonania przelewu.TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie od decyzji odmawiającej uprawnień wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 


DODATKOWE INFORMACJE

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. posiada    wyższe    wykształcenie  w obszarze nauk technicznych   o   specjalności     samochodowej  i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;

 2. posiada    średnie    wykształcenie   techniczne lub wykształcenie średnie branżowe,  o   specjalności    samochodowej  i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;

 3. posiada   wyższe  wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej  niż  samochodowa  i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;

 4. posiada  średnie  wykształcenie  techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności   innej  niż  samochodowa  i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy  pojazdów,

oraz odbyła szkolenie dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów i uzyskała pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.


* Z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. Zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

* Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem, że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty.

 


PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014r. poz. 768).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada  2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014r., poz. 1836).metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (14 lipca 2003)
Opublikował: Paweł Szlągiewicz (14 lipca 2003, 12:10:33)

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:46:26)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4065