UZYSKANIE PRAWA JAZDY NA PODSTAWIE WYGENEROWANEGO PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ


UZYSKANIE PRAWA JAZDY NA PODSTAWIE WYGENEROWANEGO PROFILU KANDYDATA
NA KIEROWCĘ


WYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

  • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków (zdjęcie zrobione na wprost, NIE z profilu)

  • orzeczenie lekarskie potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

  • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane,

  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat- Plik do pobrania (12kB) plik

  • kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami)

  • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – Plik do pobrania (14kB) plik

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów generowany jest profil Kandydata na Kierowcę dostępny przez ośrodek szkolenia i egzaminowania kierowców w formie elektronicznej. Informacje o profilu osoba zainteresowana otrzymuje niezwłocznie."

Do odbioru należy przedstawić:

  • dowód osobisty,

  • dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów
: Starostwo Powiatowe w Lipnie, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Sierakowskiego 10B, nr tel. 5430 66 wew. 143
Dostarczenie dowodu wpłaty i dowodu osobistego: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 6
Odbiór dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 6

Pracownicy załatwiający sprawę: Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski

Adres e-mail:


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
- wygenerowanie elektronicznego profilu kandydata na kierowcę - do 2 dni.
- wydanie prawa jazdy - do 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w WORD.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY
W kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie, lub na konto:
nazwa odbiorcy

Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001,

uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Lipnie albo przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Ważne! Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Lipnie dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać oryginał dowodu osobistego. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie, lub pod numerem telefonu: 54-287-20-39 wewn.43


UWAGA
Na stronie internetowej:
www.kierowca.pwpw.pl
można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.


PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 poz. 231 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 702 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83 ze zm.).


metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (23 sierpnia 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (23 sierpnia 2019, 11:45:31)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (25 lutego 2022, 08:14:14)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1548