WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne


  Wymagane wnioski:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a także podpisać – Plik do pobrania (121kB) pdf

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Plik do pobrania (953kB) jpg  Wymagane załączniki:

 • Osoba posiadająca zaświadczenie (wydane do dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami) na podstawie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, dołącza do wniosku następujące załączniki:

 • kopię zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (zaświadczenie wydane przez pracodawcę),

 • kopię ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, albo kopię ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

 • kopię ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, albo kopię ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

 • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,

 • kserokopię prawa jazdy.

 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa Plik do pobrania (14kB) plik

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Sierakowskiego 10B, nr tel. 54 30 66 wew. 143
Dostarczenie dowodu wpłaty i dowodu osobistego: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 6
Odbiór dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 6

Pracownicy załatwiający sprawę: Patrycja Rakowska , Janusz Olszewski

Adres e-mail: komunikacja1@lipnowski.powiat.pl
  Osoba, która ubiega się o wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane do wniosku składa następujące załączniki:

 • kopię ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

 • kopię ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,

 • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,

 • kserokopię prawa jazdy.

 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa Plik do pobrania (14kB) plik

  Osoba ubiegająca się o przedłużenie ważności zezwolenia do wniosku składa następujące załączniki:

 • kopię orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

 • kopię orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

 • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,

 • kserokopię prawa jazdy.

 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa Plik do pobrania (14kB) plik

Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości,
- oryginały dokumentów składanych do wydania zezwolenia.
OPŁATY


W kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie, lub na konto: nazwa odbiorcy

Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001,

uiszcza się opłatę w wysokości 50zł

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Lipnie albo przelewem na rachunek bankowy:


Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.Termin i sposób załatwienia:

Do 2 dni roboczych, nie licząc dnia złożenia wniosku. 
Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - do 30 dni

otrzymanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.


Inne informacje

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:
- A1, A2, A,
- B1, B2, B, B+E,
- C1, C1+E, C, C+E,
- D1, D1+E, D, D+E.

Zezwolenie ważne jest przez okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na czas terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Starosta rozszerza zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w drodze decyzji administracyjnej po otrzymaniu opłaty za wydanie zezwolenia, odpowiednio do przedstawionego zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

Podstawa prawna • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2019 r., poz. 341 t.j. z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. z późn. zm.)

 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1392 ze zm.).

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (23 sierpnia 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (23 sierpnia 2019, 12:27:27)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:03:05)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 748