Rejestracja pojazdu zabytkowego

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek  plik do pobrania (431kB) pdf

Dowód własności pojazdu (np. umowa, faktura VAT, itp.)
Karta pojazdu, jeżeli była wydana
Dowód rejestracyjny, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne.

Uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów (w sprawie uzyskania przedmiotowych dokumentów należy się zwrócić się do delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku, ul. Łęgska 42, 87-800 Włocławek

tel.(54) 231 55 22 ).
Zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 81 ust. 11a ustawy, oraz  protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

Jednostkami upoważnionymi do przeprowadzenia  badania technicznego pojazdu  zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi są okręgowe stacje kontroli pojazdów.
W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za  fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t.  Dz.U.  z 2016 r. poz. 2060 ze zmianami), organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą. W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Miejsce załatwienia sprawy


Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 287 20 39 wew. 42
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Pracownicy załatwiający sprawę: Dorota Wysocka, Justyna Głąb, Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Jadwiga Cenza, Anna Dąbrowska, Beata Waszewska

Adres e-mail: 
komunikacja1@lipnowski.powiat.pl

Opłaty

W wysokości 198,50 zł i opłata ewidencyjna 2,00 zł w przypadku samochodów

W wysokości 130,00 zł i opłata ewidencyjna 1,50 zł w przypadku motocykliOpłatę można uiścić w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Lipnie (parter) lub na konto:


Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowkiego 10 b

87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

SPRAWDŹ STATUS SPRAWY:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.htmlPODSTAWA PRAWNA: 
1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 r. poz. 1990 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1084),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 337).

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (26 sierpnia 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (26 sierpnia 2019, 10:08:15)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (27 lutego 2020, 08:36:59)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 245