DOKONYWANIE WPISU DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW I WYDAWANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA


Dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora


Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/ wykładowców (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagradzania członków komisji).- Plik do pobrania (58kB) pdf

 • klauzula informacyjna – Plik do pobrania (953kB) jpg

Załączniki:

 • kserokopię prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami przez okres określony w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami ,

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców,
  dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminów przeprowadzonych przez komisję powołaną przez wojewodę,

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwa wymienione w art. 33, ust. 1, pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami ,
  fotografię.

 • Do wglądu okazuje się prawo jazdy oraz dowód osobisty.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno.
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 143


Sprawy prowadzą – Patrycja Rakowska , Janusz Olszewski


Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail:
komunikacja@lipnowski.powiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 14 dni – od otrzymania dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikację przed komisją powołaną przez wojewodę.


OPŁATY

W kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie, lub na konto: nazwa odbiorcy

Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001,

uiszcza się opłatę w wysokości 50 zł - w tym opłata komunikacyjna


Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna albo przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego.


DODATKOWE INFORMACJE

WYMAGANIA:
Instruktorem jest osoba, która:
1) posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 2  lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2) posiada prawo jazdy kategorii B  co najmniej przez okres 2  lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
8) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Uwagi:
1. Badania lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu.
2. Kurs dla kandydatów na instruktorów może prowadzić ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.
3. Egzaminy przeprowadza się do osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu.
4. Wpis do ewidencji instruktorów zostanie dokonany po uzyskaniu informacji o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
5. Legitymację instruktora wydaje się na okres wynikający z terminu badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami.PODSTAWA PRAWNA


metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (17 marca 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 marca 2004, 14:50:13)

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:44:39)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3429