Sprawy rozpatrywane i załatwiane przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Sprawy prowadzone przezWydział Środowiska i Architektury:
Sprawy związane z lasami prywatnymi prowadzi pracownik ds. lasów niepaństwowych, podinspektor - Mariusz Kalinowski (tel. 692 861 392), który ma biuro w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.OKREŚLENIE RODZAJU LUB ZAKRESU SPRAWY

KARTA INFORMACYJNA
(DO POBRANIA)

WZÓR WNIOSKU
(DO POBRANIA)

Klauzula

RODO

ŚRODOWISKO


WĘDKARSTWO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

karta informacyjna (63kB) pdf

druk wniosku (18kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Karta informacyjna (75kB) pdf

druk wniosku (19kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

OCHRONA POWIETRZA, ŚRODOWISKA I POWIERZCHNI ZIEMI

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji – pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Karta informacyjna (74kB) pdf

wniosek (89kB) pdf

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Karta informacyjna (73kB) pdf

Wniosek (73kB) pdf

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego


Karta informacyjna (76kB) pdf

Wniosek (51kB) pdf

klauzula RODO (276kB) plik

OCHRONA PRZYRODY

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgłoszenia do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

karta informacyjna (35kB) pdf

wniosek (41kB) pdf

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy


karta informacyjna (31kB) pdfwniosek (45kB) plikklauzula RODO (275kB) plik

LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach


karta informacyjna (23kB) plik


wniosek (18kB) plikklauzula RODO (276kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu - przedwczesny wyrąb

karta informacyjna (30kB) pdf

wniosek (20kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów zalesienia gruntów

karta informacyjna (31kB) pdf

wniosek (16kB) pdf

{r14}

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany lasu, nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasu

karta informacyjna (31kB) pdf

wniosek (22kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

karta informacyjna (22kB) plik

wniosek (20kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie odłowienia lub odstrzału redukcyjnego w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę łowną

karta informacyjna (22kB) plik

wniosek (15kB) pdf

klauzula RODO (276kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie o zatwierdzenie zadań z zakresu gospodarki leśnej

w drodze decyzji na podstawie inwentaryzacji stanu lasu


  karata informacyjna (18kB) plik

wniosek (19kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania Świadectwa Legalności Pozyskania Drewna


karta informacyjna (62kB) pdf

  wniosek (14kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania

karta informacyjna (24kB) plik

druk oświadczenia (21kB) plik

klauzula RODO (261kB) plik

GOSPODARKA ODPADAMI

Wydanie decyzji – pozwolenia na wytwarzanie odpadów

karta informacyjna (20kB) plik

druk wniosku (116kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Wydanie decyzji – zezwolenia na prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów

karta informacyjna (49kB) plik

wniosek (78kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Wydanie decyzji – zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów

karta informacyjna (35kB) plik

wniosek (52kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Wydanie decyzji – zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów


karta informacyjna (41kB) plik

wniosek (59kB) plik

klauzula RODO (275kB) plik

Uwaga! Pod tabelą ważna informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami


GEOLOGIA I GÓRNICTWO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych

karta informacyjna (59kB) pdf

wniosek (68kB) pdf

klauzula RODO (276kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin

karta informacyjna (63kB) pdf

wniosek (84kB) pdf

klauzula RODO (276kB) plik

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej

karta informacyjna (61kB) pdf

wniosek (51kB) pdf

{r34}

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji uzgadniającej warunki rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego

karta informacyjna (61kB) pdf

wniosek (53kB) pdf

klauzula RODO (276kB) plikARCHITEKTURA


Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

karta informacyjna (23kB) plik

wniosek (22kB) plik

{r45}

Zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę

karta informacyjna (28kB) plik

wniosek (14kB) plik

{r46}

Wniosek o wydanie zaświadczenia o tym, że organ nie wniósł sprzeciwu w przedmiocie zamierzenia budowlanego – po upływie terminu

{k52}

wniosek (211kB) pdf

{r52}

Zaświadczenia o samodzielności lokali wydawane przez Starostę Lipnowskiego przy sprzedaży lokali mieszkalnych

karta informacyjna (20kB) plik

{w47}

{r47}

Informacja na temat dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

karta informacyjna (23kB) plik

wniosek (63kB) plik

{r48}

Informacje na temat dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

karta informacyjna (21kB) plik

wniosek (63kB) plik , oświadczenie (34kB) plik

{r49}

Opłaty skarbowe pobierane – architektura


karta informacyjna (19kB) plikPOZOSTAŁE INFORMACJE

Opłata skarbowa

karta informacyjna (39kB) pdf

Udostępnienie informacji o środowisku

karta informacyjna (25kB) pdf

klauzula RODO (276kB) plik

UWAGA ! Ważne zmiany w ustawie o odpadach

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed 5 września 2018 r.) uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Nowelizacja Ustawy o odpadach miała wejść w życie 5 września 2019 r., dając przedsiębiorcom niewiele czasu na dostosowanie zezwoleń wraz z wymaganym operatem pożarowym do nowych przepisów.

Jednak 19 lipca parlament przedłużył ten termin do 5 marca 2020 r., przyjmując projekt Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed 5 września 2018 r.) uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji (tj. do dnia 5 września 2019 r.).

 

Posiadacz odpadów we wniosku o zmianę zezwolenia jest obowiązany podać:

  1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

  2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

  3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

  4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).

Do ww. wniosku posiadacz odpadów dołącza:

1)      operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach;

2)      zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;

3)      oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;

4)      oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

         a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

         b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

          – nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy;

5)      oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;

6)      postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach, uzgadniające warunki p/poż,

7)      decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

 

Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, musi być wykonany przez:

a)      rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b)      osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy (tj. posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego) – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

Oświadczenia, o których mowa w punktach 3–5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

(uwaga – zgodnie z art. 41a ust. 8 Ustawy o odpadach:  Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych)Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) [zawartość wniosku + załączniki], w terminie  do dnia 5 marca 2020r.

zezwolenie na:

  • zbieranie odpadów,

  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

  • zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów,

wygasa!

 

Zmiana właściwości organów

W przypadku gdy całkowita pojemność instalacji lub innego miejsca magazynowania odpadów przekracza 3 000 Mg na rokorganem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów staje się marszałek województwa zamiast starosty. Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów wydanego dotychczas przez starostę w sprawie, w której właściwy stał się marszałek województwa, posiadacz odpadów obecnie składa do organu właściwego – marszałka województwa.

 

Ograniczenia łącznej ilości zbieranych odpadów.

Łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych jednorazowo odpadów (w tym samym czasie – na danej nieruchomości) – w ramach zbierania odpadów – nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów, które mogą być magazynowane w okresie roku.

Monitoring wizyjny

Wprowadzono obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów, w którym magazynowane lub składowane są odpady.

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu
i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu.

Minister środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, kierując się koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami (art. 25 ust. 8a).Poniżej przykładowy druk wniosku o zmianę zezwolenia dostosowujące do nowych przepisów:

wniosek o zmianę dostosowującą (9kB) plik


metryczka


Wytworzył: Katarzyna Klimaszewska (1 marca 2007)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (1 marca 2007, 08:23:23)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Klimaszewska (24 lipca 2020, 11:42:54)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 38114