PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU ZAOPINIOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XIII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie inwestycji (18kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (203kB) zip

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2003 rok (32kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2003 rok (12kB) plik

SPRAWOZDANIE (62kB) plikPROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU NA SESJĘ NR XIV

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok (59kB) plik

Załącznik 1 (59kB) plik
Załacznik 2 (88kB) plik
Załącznik 3 (46kB) plik
Załącznik 4 (47kB) plik
Załacznik 5 (64kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie inwestycji (21kB) plik

Załącznik 1 (282kB) plik
Załącznik 2 (185kB) plik
Załącznik 3 (105kB) plik
Załącznik 4 (117kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przekształcenia 3-letniego Technikum Rolniczego Wieczorowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą w 3 letnie Technikum Uzupełniające dla Doros (17kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie w 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (17kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przekształcenia 3-letniego Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w 3-letnie Technikum Uzupełniające (18kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej (15kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: sprzedaży gruntu będącego pasem drogowym drogi powiatowej Józefkowo-Skępe w miejscowości Wioska i Skępe w drodze bezprzetargowej na poszerzenie działek siedliskowych (15kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (25kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004 roku (33kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego (26kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi... (15kB) plik

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia 'Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011' oraz 'Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2011' (15kB) plik


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XV

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie (52kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok (67kB) pdf

Załącznik 1 (47kB) pdf
Załącznik 2 (49kB) pdf

Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (68kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego SP ZOZ w Lipnie (56kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006 (22kB) pdf

Załącznik - Plan Rozwoju Lokalnego (568kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIV/91/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego... (83kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (115kB) pdf


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XVI

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok (44kB) pdf

Załącznik 1 (52kB) pdf
Załącznik 2 (48kB) pdf

Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 czerwca 2004 r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (70kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia kalendarium na rok budżetowy 2005 i lata następne (25kB) pdf

Załącznik 1 (61kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej (29kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (31kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Lipnie (28kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie (28kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia składu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (41kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ZPOR (30kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Mysłakówko – Koziróg Leśny” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regiona (31kB) pdf


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XVII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok (49kB) pdf

Załącznik 1 (46kB) pdf
Załącznik 2 (49kB) pdf
Załącznik 3 (49kB) pdf
Załącznik 4 (48kB) pdf
Załącznik 5 (50kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych (42kB) pdf

Załącznik 1 (97kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych (34kB) pdf

Załącznik 1 (96kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Nasza młodzież – nasza przyszłość” realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialneR (29kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Myślę więc jestem” realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zinteg (29kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: odwołania Skarbnika Powiatu w Lipnie (33kB) pdf


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XIX

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (55kB) pdf

Załącznik 1 (49kB) pdf
Załącznik 2 (57kB) pdf
Załącznik 3 (48kB) pdf
Załącznik 4 (47kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004 roku (39kB) pdf

Załącznik 1 (283kB) pdf
Załącznik 2 (287kB) pdf

Protokół z posiedzenia powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 13.09.2004 r. (120kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie (27kB) pdf

Załącznik 1 (82kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy Starostwie Powiatowym w Lipnie pod nazwą: „RATOWNICTWO MEDYCZNE” (40kB) pdf

Załącznik 1 (68kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych (29kB) pdf

Załącznik 1 (207kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany zasad udzielania stypendiów dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych (29kB) pdf

Załącznik 1 (207kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze zamiany (29kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania Skarbnika Powiatu w Lipnie (22kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/139/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego ... (27kB) pdf


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XX

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (59kB) pdf

Załącznik 1 (49kB) pdf
Załącznik 2 (57kB) pdf
Załącznik 3 (49kB) pdf
Załącznik 4 (48kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania (45kB) pdf

Załącznik 1 (899kB) pdf
Załącznik 2 (481kB) pdf
Załącznik 3 (433kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (26kB) pdf

Załącznik 1 (225kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (27kB) pdf

Załącznik 1 (135kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przeprowadzenia kontroli przez Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie oraz Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lipnie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowo (27kB) pdf


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXI

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004 roku (28kB) pdf

Załącznik 1 (53kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej (42kB) pdf

Załącznik 1 (47kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (55kB) pdf

Załącznik 1 (49kB) pdf
Załącznik 2 (56kB) pdf
Załącznik 3 (49kB) pdf
Załącznik 4 (47kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Pracy Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie (35kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie (26kB) pdf

Załącznik 1 - Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie (283kB) pdf

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego w Lipnie - Schemat Organizacyjny (44kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia na 2005 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Pań (30kB) pdf

Załącznik 1 (80kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych (49kB) pdf


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (30kB) pdf

Załącznik 1 (50kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (54kB) pdf

Załącznik 1 (50kB) pdf
Załącznik 2 (57kB) pdf
Załącznik 3 (49kB) pdf
Załącznik 4 (50kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego (40kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2005 rok (23kB) pdf

Załącznik 1 (719kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie (25kB) pdf

Załącznik 1 (352kB) pdf


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXIII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2004 rok (28kB) pdf

Załącznik 1 (138kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2004 rok (27kB) pdf

Załącznik 1 (64kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwaną dalej Komisją (28kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (58kB) pdf

Załącznik 1 (57kB) pdf
Załącznik 2 (57kB) pdf
Załącznik 3 (52kB) pdf
Załącznik 4 (54kB) pdf
Załącznik 5 (54kB) pdf

Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie (128kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku (51kB) pdf

Załącznik 1 (53kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą „ Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno „ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZP (56kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006 (31kB) pdf

Załącznik 1 - PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMIN I POWIATU LIPNOWSKIEGO NA LATA 2004 - 2006 (669kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków (32kB) pdf

Załącznik 1 (1129kB) pdf
Załącznik 2 (120kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia 3-letniego Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem (42kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem w Policealne Studium Zawodowe nowego typu (33kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie w Policealne Studium Zawodowe nowego typu (33kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przekształcenia Policealnej Szkoły Agrobiznesu wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą w Policealne Studium Zawodowe nowego typu (34kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie (32kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania (59kB) pdf

Załącznik 1 (1103kB) pdf
Załącznik 2 (455kB) pdf
Załącznik 3 (352kB) pdf
Załącznik 4 (923kB) pdf
Załącznik 5 (505kB) pdf
Załącznik 6 (396kB) pdf


PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXIV POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II (1920-2005) (54kB) pdf


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXV

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie (27kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (59kB) pdf

Załącznik 1 (54kB) pdf
Załącznik 2 (60kB) pdf
Załącznik 3 (53kB) pdf
Załącznik 4 (54kB) pdf
Załącznik 5 (52kB) pdf
Załącznik 6 (51kB) pdf

Autopoprawki do projektu Uchwały Rady z dn. 22.04.05 r. (90kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Powiatu za zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie (28kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/145/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 grudnia 2004 r. W sprawie maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ra (36kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIII/153/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 lutego 2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków d (32kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków (888kB) pdf

Załącznik 1 - REGULAMIN (113kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skępem w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem (37kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podst (35kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie (45kB) pdf

Załącznik 1 (52kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych (47kB) pdf

Załącznik 1 (52kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w Załączniku do Uchwały Nr XXIII/152/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Pl (31kB) pdf

Załącznik 1 (73kB) pdf


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXVI

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok (90kB) pdf

Załącznik 1 (61kB) pdf
Załącznik 2 (68kB) pdf
Załącznik 3 (77kB) pdf
Załącznik 4 (61kB) pdf
Załącznik 4a (61kB) pdf
Załącznik 5 (63kB) pdf
Załącznik 6 (57kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Starosty Lipnowskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2004 (28kB) pdf

Załącznik 1 (55kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Lipnowskiego (33kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku (41kB) pdf

Załącznik 1 (53kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006 (40kB) pdf

Załącznik 1 - Szczegółowy regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów (1279kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnows (35kB) pdf

Załącznik 1 - Szczegółowy regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów (1498kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania (38kB) pdf

Załącznik 1 (223kB) pdf
Załącznik 2 (84kB) pdf
Załącznik 3 (440kB) pdf
Załącznik 4 (285kB) pdf
Załącznik 5 (115kB) pdf
Załącznik 6 (104kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: apelu o niewprowadzanie podwyżek akcyzy na olej opałowy i gaz płynny (31kB) pdf

Załącznik 1 (322kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego (31kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie (32kB) pdf


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXVII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania projektu programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (28kB) pdf

Załącznik 1

PROGRAM RESTRUKTURYZACJI SP ZOZ w LIPNIE (97kB) pdf

SP ZOZ w LIPNIE ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ -BIEŻĄCE (815kB) pdf

SP ZOZ w LIPNIE ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ - PROGNOZA (1337kB) pdf


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXVIII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (52kB) pdf

Załącznik 1 (59kB) pdf
Załącznik 2 (64kB) pdf
Załącznik 3 (52kB) pdf
Załącznik 4 (48kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanych w latach 200 (34kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/ 171/2005 z dnia22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów (33kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku (48kB) pdf

Załącznik 1 (55kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipnowskim na lata 2005-2015 (31kB) pdf

Załącznik 1 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipnowskim w latach 2005-2015 (264kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku ak (36kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski (33kB) pdf

Załącznik - Szczegółowy regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów (493kB) pdf
Załącznik 4 - Umowa przekazywania stypendium w roku szkolnym 2005-2006 (227kB) pdfPROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXIX

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (80kB) pdf

Załacznik 1 (53kB) pdf
Załacznik 2 (67kB) pdf
Załacznik 3 (52kB) pdf
Załacznik 4 (54kB) pdf
Załacznik 5 (55kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku (42kB) pdf
Załacznik 1 (53kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej (51kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: miany Uchwały Nr XIV/93/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicz (29kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski (34kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku ak (35kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXX

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (76kB) pdf

Załącznik 1 (56kB) pdf
Załącznik 2 (69kB) pdf
Załącznik 3 (55kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zakupów inwestycyjnych pn. „ Zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ Lipno” (32kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku (39kB) pdf

Załącznik 1 (52kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zobowiązania Zarządu Powiatu do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego na lata 2001 – 2010 (31kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006 (32kB) pdf

Załącznik 1 (111kB) pdf
Załącznik 2 (962kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXI

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku (57kB) pdf

Załącznik 1 (53kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia na 2006 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państ (84kB) pdf

Załącznik 1 (65kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2006 rok (37kB) pdf

Załącznik 1 (63kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2006 rok (66kB) pdf

Załącznik 1 (123kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków (73kB) pdf

Załącznik 1 (122kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację w ramach Priorytetu 3 –„ Rozwój lokalny” projektu Roboty budowlane polegające na prze (60kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji pn. „ Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”. (59kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (68kB) pdf

Załącznik 1 (58kB) pdf
Załącznik 2 (69kB) pdf

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (86kB) pdf

Załącznik 1 (57kB) pdf
Załącznik 2 (58kB) pdf
Załącznik 3 (77kB) pdf
Załącznik 4 (61kB) pdf
Załącznik 5 (84kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (65kB) pdf

Załącznik 1 (62kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2005 rok (67kB) pdf

Załącznik 1 (145kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej (48kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie (71kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia 3-letniego Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą (74kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia 4-letniego Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem (72kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Lipnie (63kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (63kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie (61kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uzupełnienia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (52kB) pdf

Załącznik 1 (44kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego (60kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006 (85kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXIII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (66kB) pdf

Załącznik 11b (47kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (96kB) pdf

Załącznik 1 (57kB) pdf
Załącznik 2 (57kB) pdf
Załącznik 3 (53kB) pdf
Załącznik 4 (50kB) pdf
Załącznik 5 (53kB) pdf
Załącznik 6 (51kB) pdf
Załącznik 7 (62kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku (111kB) pdf

Załącznik 1 (48kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: stanowiska Rady Powiatu w Lipnie dotyczącego budowy II stopnia wodnego na rzece Wiśle w rejonie Nieszawy - Ciechocinka (64kB) pdf

Załącznik 1 (87kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (39kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006. (51kB) pdf

Załącznik 1 (78kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXIV

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2006r. (83kB) pdf

Załącznik 1 (56kB) pdf
Załącznik 2 (70kB) pdf
Załącznik 3 (77kB) pdf
Załącznik 4 (84kB) pdf
Załącznik 5 (63kB) pdf
Załącznik 6 (61kB) pdf

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: stanowiska Rady Powiatu w Lipnie w sprawie podziału obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (60kB) pdf

Załącznik 1 (57kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXV

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2006 rok (77kB) pdf

Załącznik 1 (44kB) pdf
Załącznik 2 (59kB) pdf
Załącznik 3 (77kB) pdf
Załącznik 4 (61kB) pdf
Załącznik 5 (63kB) pdf

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez Powiat Lipnows (48kB) pdf

Załącznik 1 (2128kB) pdf

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006/2007 (75kB) pdf

Załącznik 1 (1532kB) pdf

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku (58kB) pdf

Załącznik 1 (53kB) pdf

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie (65kB) pdf

Załącznik 1 (84kB) pdf

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi (68kB) pdf

Załącznik 1 (95kB) pdf

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lipnie (58kB) pdf

Załącznik 1 (110kB) pdf

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Lipnie (59kB) pdf

Załącznik 1 (104kB) pdf

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (105kB) pdf

Załącznik 1 (133kB) pdf

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXVI

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody /nie wyrażenia zgody /na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Aleksandrem Czajkowskim (38kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (87kB) pdf

Załącznik 1 (55kB) pdf
Załącznik 2 (70kB) pdf
Załącznik 3 (77kB) pdf
Załącznik 4 (84kB) pdf
Załącznik 5 (63kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi (53kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/152/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2001 roku (124kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXI/137/2004 z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie (63kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dotyczącej rzeki Ruziec przypływającej przez teren Powiatu Lipnowskiego (62kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: apelu dotyczącego budowy obwodnicy miasta Lipna (104kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXVII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego (59kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (92kB) pdf

Załącznik 1 (59kB) pdf
Załącznik 2 (72kB) pdf
Załącznik 3 (55kB) pdf
Załącznik 4 (57kB) pdf
Załącznik 6 (66kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Lipnowskiego na lata 2006-2016 (68kB) pdf

Załącznik 1 (439kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (73kB) pdf

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXVIII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/148/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16.11.2001 r. w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego. (49kB) pdf

Załącznik 1 (1466kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (98kB) pdf

Załącznik 1 (63kB) pdf
Załącznik 2 (80kB) pdf
Załącznik 3 (55kB) pdf
Załącznik 4 (57kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia przez zarząd prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanyc (69kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/170/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, które utworzą rachunek dochodów własnych (62kB) pdf

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachu (64kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starostwo Powiatowe w Lipnie (20 marca 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (29 marca 2004, 13:21:13)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (27 listopada 2006, 10:18:23)
Zmieniono: Zmiana lokalizacji informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9204