Powiat Lipnowski ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa


Powiat Lipnowski ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie z siedzibą
w Lipnie ul. Nieszawska 6

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu ( Dz. U. Nr 115 poz.749 ze zm.), tj.:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
- dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 roku
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych
w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju ( Dz. U. Nr 44 poz.520, z 2003 Dz. U. Nr 99, poz. 918),
- dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
- opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
- świadectwo pracy z okresu ostatnich trzech lat, w razie, gdy w tym okresie stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
- oświadczenie o niekaralności, oraz oświadczenia, że przeciw kandydatowi nie toczy się postępowanie karne i o wykroczenia zawodowe,
- dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy kandydata.
Nadto od kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa oczekuje się :
- ukończonych studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania jednostkami służby zdrowia lub stażu pracy w jednostkach służby zdrowia na stanowisku kierowniczym minimum 2 lata,
- stażu pracy w zawodzie lekarza nie mniejszym niż 8 lat,
- pisemne opracowanie koncepcji świadczenia usług medycznych przez SP ZOZ w Lipnie o objętości nie przekraczającej czterech stron formatu A4.
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone urzędowo lub notarialnie.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie” z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz adresu do korespondencji, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10 B
87-600 Lipno

Do konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, przy czym ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w ciągu 21 po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń.
Konkurs odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 B .

Prosimy o umieszczenie w podaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Lipnie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.).

ogłoszenie - stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPZOZ w Lipnie (31kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu w Lipnie (31 października 2007)
Opublikował: Jaromir Piotrkiewicz (31 października 2007, 14:01:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2533