Dyrektor Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Lipnie ogłasza konkurs na stanowisko głównej księgowej

 

Dyrektor Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Lipnie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W LIPNIE

UL. Okrzei 4, 87-600 LIPNO


stanowisko głównej księgowej

                                              (nazwa stanowiska pracy)

 


 

 1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne

b) doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku księgowej

c) znajomość przepisów dotyczących zadań głównego księgowego w tym w szczególności planowania realizacji budżetu jednostki budżetowej

 1. Wymagania dodatkowe:

Umiejętność analizy i poprawnego wnioskowania, odporność na stres, dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, zdolności organizacyjne, umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność obsługi komputera w zakresie niezbędnych pakietów biurowych(MS Office), programu Budżet , "Bankowość Internetowa dla Przedsiębiorców" oraz internetu, sporządzanie pism o charakterze administracyjnym 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Zadania główne:

 1. Organizuje i kieruje działem księgowości w Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie.

 2. W porozumieniu z dyrektorem opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia zakładowy plan kont wraz z zasadami rachunkowości oraz wyceny aktywów i pasywów.

 3. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia, a potem nadzoruje przestrzeganie:

instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji.

 1. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia: roczny plan amortyzacji składników majątku trwałego, roczny plan inwentaryzacji majątku.

 2. Sporządza i przedkłada przełożonym następujące raporty: stan środków pieniężnych raz w tygodniu, stan należności i zobowiązań raz w miesiącu.

 3. Nadzoruje sprawowanie kontroli formalnoprawnej, merytorycznej rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe (system kontroli wewnętrznej), archiwizuje dokumentację kontrolną.

 4. Organizuje i nadzoruje przebieg inwentaryzacji składników majątkowych.

 5. Sprawdza rozliczenia poinwentaryzacyjne.

 6. Osobiście dopilnowuje terminowego regulowania wszystkich zobowiązań podatkowych, celnych, ubezpieczeniowych i innych publicznoprawnych.

 7. Organizuje i nadzoruje prowadzenie ewidencji techniką komputerową.

 8. Opracowuje i nadzoruje prowadzenie ewidencji podatkowej i całej dokumentacji rozliczeniowej z tym związanej.

 9. Organizuje i nadzoruje rachubę płac z pełną dokumentacją i ewidencją do celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych.

 10. Zapewnia terminową wypłatę wynagrodzeń.

 11. Sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

 12. Prowadzi działalność edukacyjną i prewencyjną w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych, fakturowania, dokumentacji i ewidencji, rozliczeń pieniężnych, ochrony majątku i gospodarności.

 13. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora w obszarze spraw należących do działu księgowego.

 14. Zastępuje referenta w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania w okresach jego nieobecności.

 15. Dbałość o porządek na terenie Placówki oraz jego majątek. 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV)

  2. list motywacyjny

  3. dyplom ukończenia studiów wyższych

  4. kwestionariusz osobowy

  5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Lipnie lub pocztą na adres Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Lipnie ul. Okrzei 4, 87-600 Lipno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównej księgowej w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie”.

Wniosek należy złożyć do dnia 5 czerwca 2009 roku. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej Placówki przy ul. Okrzei 4 w Lipnie. Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu ukaże się w www.bip.lipnowski.powiat.pl i na tablicy w dniu 09.06.2009 roku. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 16 czerwca 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie, ul. Okrzei 4 , 87-600 Lipno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”).

 

Kwestionariusz osobowy - Plik do pobrania (53kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Mikołajczyk (21 maja 2009)
Opublikował: Aneta Ofmańska (21 maja 2009, 10:19:13)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (21 maja 2009, 10:25:21)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2152