Zarząd Powiatu w Lipnie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, ul. Piłsudskiego 18/1

OGŁOSZ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Lipnie

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, ul. Piłsudskiego 18/1


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

  1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

  3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

  4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się

przeciwko niemu postępowanie karne;

10 )oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z

dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r.
Nr 14 poz. 114 z późn. zm.);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z

późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia do godz. 15:00 na adres: Starostwo Powiatowe w Lipnie,
ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno (decyduje data wpływu do Starostwa). Kandydat winien złożyć oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 3-7 lub urzędowo potwierdzone kopie tych dokumentów.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Lipnie,
ul. .Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (2 lipca 2009)
Opublikował: Aneta Ofmańska (2 lipca 2009, 08:10:40)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (18 października 2019, 08:42:48)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17806