Obwieszczenie OŚ. 6341.25.5.2015

Lipno, dnia 23.12.2015 r.OŚ. 6341.25.5.2015

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm. ) w związku z art. 127 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ) w oparciu o złożony wniosek Wójta Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

podaje do publicznej wiadomości informację


o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez

1. wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej Nr 5 zlokalizowanej na działce Nr 253/1, w

obrębie ewidencyjnym Jastrzębie, będącej własnością Gminy Lipno,

2. pobór wód podziemnych czwartorzędowych z gminnego ujęcia wody w miejscowości

Jastrzębie, gm. Lipno, składającego się ze studni głębinowej Nr 1A, Nr 4 i Nr 5 (dz. o nr ewid.

253/1, 315 i 316 obręb Jastrzębie, gm. Lipno)

3. odprowadzenie wód popłucznych do rurociągu melioracyjnego ze Stacji Uzdatniania

Wody w m. Jastrzębie, gm. Lipno, po uprzednim oczyszczeniu w odstojniku wód popłucznych,

4. ustanowienie terenu ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych z utworów

czwartorzędowych w miejscowości Jastrzębie, gm. Lipno (studnia głębinowa Nr 1A, Nr 4 i Nr 5).

Powyższe obwieszczenie podaje do publicznej wiadomości Urzędu Gminy Lipno, Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.lipnowski.powiat.pl Starostwa Powiatowego w Lipnie prowadzącego postępowanie w tej sprawie.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w w Wydziale Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B (II piętro pokój nr 23) w godzinach 800 – 1400, tel. 542872039 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego głoszenia.


Otrzymują:

1. Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno – z prośbą o niezwłoczne

wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w miejscu zamierzonego korzystania z wód

w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2. Tablica ogłoszeń Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Lipnie

3. A/a

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia proszę o jego zwrot do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie z adnotacją o miejscu i terminie wywieszenia / ogłoszenia ( data wywieszenia i zdjęcia ).metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka-Rudewicz (30 grudnia 2015)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (30 grudnia 2015, 11:03:55)

Ostatnia zmiana: Sławomir Eluszkiewicz (30 grudnia 2015, 11:10:09)
Zmieniono: poprawa błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 333