Obwieszczenie OŚ. 6341.110.1.2015

Lipno, dnia 28.12.2015 r.OŚ. 6341.110.1.2015

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm. ) w związku z art. 127 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm. ) w oparciu o złożony w dniu 22.12.2015 r. wniosek Wójta Gminy Kikół, Pl. Kościuszki 7, 87-620 Kikół

podaje do publicznej wiadomości informację


o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych czwartorzędowych z gminnego ujęcia wody w miejscowości Konotopie, gm. Kikół, składającego się z dwóch studni głębinowych Nr 1 i Nr 2 w ilości:

Qh.max. = 47,0 m3/h

Qdśr. = 800,0 m3/d

Qr.max. = 343100,0 m3/r

2.Szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód popłucznych do rowu melioracyjnego (ziemi) ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Konotopie, gm. Kikół, po uprzednim oczyszczeniu w odstojniku wód popłucznych, w ilości:


Qmax h = 6,4 m3/h

Qśr.d. = 6,4 m3/d

Qmax r. = 1330,0 m3/r

Powyższe obwieszczenie podaje do publicznej wiadomości Urzędu Gminy Kikół, Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.lipnowski.powiat.pl Starostwa Powiatowego w Lipnie prowadzącego postępowanie w tej sprawie.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w w Wydziale Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B (II piętro pokój nr 23) w godzinach 800 – 1400, tel. 542872039 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego głoszenia.


Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kikół, Pl. Kościuszki 7, 87-620 Kikół – z prośbą o niezwłoczne

wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w miejscu zamierzonego korzystania z wód

w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2. Tablica ogłoszeń Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Lipnie

3. A/a

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia proszę o jego zwrot do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie z adnotacją o miejscu i terminie wywieszenia / ogłoszenia ( data wywieszenia i zdjęcia ).metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka-Rudewicz (30 grudnia 2015)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (30 grudnia 2015, 11:19:50)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340