Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2016r. o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdański na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353) zawiadamia o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2016r. o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 26.08.2016 r. do dnia 15.09.2016r.

Sposoby składania uwag i wniosków do Dyrektora RZGW w Gdańsku:
• pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19,
   80-804 Gdańsk,
• pisemnie e-mailem na adres: rdw@gdansk.rzgw.gov.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
   podpisem elektronicznym),lub za pomocą formularza zgłoszeniowego
• ustnie do protokołu w siedzibie RZGW przy ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, w godzinach
   9.00 - 15.00 w pokoju nr 205-206 (II piętro).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko uwagi i wnioski złożone po dniu 15.09.2016 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Uzasadnienie.

Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna).

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Klimaszewska (31 sierpnia 2016)
Opublikował: Katarzyna Klimaszewska (31 sierpnia 2016, 15:17:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302