Rozpoczęcie prac taksacyjnych w ramach opracowania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów należących do osób fizycznych, położonych na terenie Miasta Skępe i terenie Gminy Skępe.

Dotyczy: realizacji zadania pt. ,,opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów
Niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych, położonych w
granicach administracyjnych Powiatu Lipnowskiego na terenie Miasta Skępe i terenie Gminy
Skępe." wg umowy nr 0r.II.2600.20.2018 z dnia 14.02'2018 r.
W związku z wykonywaniem w/w zadania informujemy, że od 26.03.2018r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS_R.
Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.
Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie urzędu miasta do publicznego
wglądu przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.
O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez burmistrza, w późniejszym terminie.
Prace prowadzone będą na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) a także obejmą inne użytki
porośnięte roślinnością drzewiastą.
Właściciele gruntów mogą zgłaszać inne użytki porośnięte roślinnością drzewiastą w celu ujęcia
ich w uproszczonym planie urządzenia lasu z podaniem nazwy obrębu ewidencyjnego, numeru działki, użytku i powierzchni zalesionej.
W przypadku braku zgody na ujęcie powierzchni zalesionej na użytkach innych niż Ls w
uproszczonych planach urządzenia lasów należy złożyć stosowne pismo w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

obwieszczenie 1 (700kB) pdf

obwieszczenie 2 (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kłudkowski (23 marca 2018)
Opublikował: Katarzyna Klimaszewska (28 marca 2018, 09:00:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252