Protokół Nr 50/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 marca 2020r.

Protokół Nr 50/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 5 marca 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie,

2. Jarosław Skrzyniarz - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie,

3. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego,

4. Anna Smużewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie,

5. Aneta Ofmańska - Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 lutego 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

 1. Przyjęcie i przekazanie na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2020r.

 2. Informacja Spółki Szpital Lipno nt. wdrożonych procedur na wypadek pojawiania się w szpitalu pacjenta z podejrzeniem zachorowania na COVID-19.

 3. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”

 4. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie uwzględnienia wniosku i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych dot. zakazu przejazdu pojazdów ciężarowych.

 5. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Lipno w sprawie wyrażenia opinii dot. zmiany kategorii dróg na terenie gminy- podjęcie uchwały

 6. Rozpatrzenie pisma Sołectwa Huta w sprawie kontynuacji remontu drogi powiatowej Czermno- Kukowo- Gorzeszyn- Huta

 7. Powołanie Zespołu ds. opracowania Raportu o stanie powiatu.

 8. Podjecie decyzji w sprawie przeprowadzenia postępowania na zadanie: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu.

 9. Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia postępowania na zadanie:,, Obsługa bankowa Powiatu Lipnowskiego”.

 10. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 12. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

 13. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie turystyki i krajoznawstwa

 14. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2020r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego. Powiedziała, że proponujemy Radzie Powiatu zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 17 158,00 zł , które zamkną się kwotą 80 585 330,95 zł. Nadmieniła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dodała, że również po stronie wydatków planujemy zwiększenie o kwotę 17 158,00 zł, które zamkną się kwotą 77 877 238,95 zł. Zmian pod stronie wydatków planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 750 administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaznaczyła, że proponuje się również zmiany w planie zadań inwestycyjnych, które dotyczą Starostwa Powiatowego oraz zmiany w planie zadań remontowych Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i przekazał na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawki do projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2020r. /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że jak wpłyną ostateczne decyzje dot. wielkości dotacji i subwencji dla powiatu lipnowskiego, być może zajdzie potrzeba, by jeszcze w marcu odbyła się sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.2. Informacja Spółki Szpital Lipno nt. wdrożonych procedur na wypadek pojawiania się w szpitalu pacjenta z podejrzeniem zachorowania na COVID-19.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że miały miejsca posiedzenia Powiatowego Zespołu Kryzysowego w Lipnie, w związku z powzięciem informacji, iż z pierwszym pacjentem zarażonym koronawirusem w Polsce podróżował mieszkaniec Gminy Dobrzyń n/W. Zaznaczył, że w posiedzeniu wzięły udział wszystkie służby inspekcje oraz władze samorządowe Miasta i Gminy Dobrzyń n/W. Zaznaczył, że rodzina została poddana badaniu na obecność wirusa oraz poddana kwarantannie. Dodał, że równocześnie podjęto decyzje o zawieszeniu zajęć w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu n/W oraz w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W do czasu poznania wyniku badania. Dodał, że są to działania zapobiegawcze i prewencyjne, którym kieruje przede wszystkim troska o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

Dodał, że Spółka Szpital Lipno przygotowała Informację nt. wdrożonych procedur na wypadek pojawiania się w szpitalu pacjenta z podejrzeniem zachorowania na COVID-19.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie poznał się z przedłożoną informacją. /informacja w załączeniu do protokołu/.


Ad.3. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”

J. Skrzyniarz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że na tym etapie jest zbyt mało szczegółów, by zgłaszać jakieś uwagi do programu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje udzielić odpowiedzi, że wyrażamy swoje zadowolenie, że w projekcie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030” znalazła się obwodnica miasta Lipna, o którą władze samorządowe powiatu lipnowskiego czyniły tak duże starania. Równocześnie informujemy, że po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w opiniowanym projekcie nie wnosimy na tym etapie żadnych uwag i zastrzeżeń, z uwagi na zbyt małą ilość danych w nim zawartych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi o zaproponowanej przez Starostę treści.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie uwzględnienia wniosku i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych dot. zakazu przejazdu pojazdów ciężarowych

J. Skrzyniarz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie zaopiniował negatywnie złożony wniosek dot. ograniczenia dopuszczalnej masy całkowitej poruszających się pojazdów na drodze powiatowej 2733C Mysłakówko - Koziróg Leśny, z uwagi na fakt, że droga powiatowa nr 2733C nie przebiega przez miejscowość Źródła. Przebiega ona przez miejscowości Mysłakówko, Mysłakowo i Koziróg Leśny, zaś przez miejscowość Źródła przebiega droga gminna. Zaznaczył, że podczas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno – Płock, w wyniku której czasowo zamknięty był odcinek Jasień - Kamień Kotowy wzmożony ruch pojazdów odbywał się na odcinku Jasień - Tłuchowo i na tym odcinku w ciągu dróg powiatowych znajduje ograniczenie masy całkowitej poruszających się pojazdów do 10 ton. Ograniczenie takie jest wystarczające i nie ma potrzeby dokonywania zmian w tym zakresie. Podkreślił, że organem właściwym do wprowadzenia wspomnianego ograniczenia tonażu jest Wójt Gminy Tłuchowo po uprzednim opracowaniu projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogi gminnej, uzyskaniu wymaganych opinii i zatwierdzeniu projektu przez Starostę Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozaptrzył pismo Wójta Gminy Tluchowo dot. ograniczenia dopuszczalnej masy całkowitej poruszających się pojazdów na drodze powiatowej 2733C Mysłakówko - Koziróg Leśny, z uwagi na fakt, że droga powiatowa nr 2733C nie przebiega przez miejscowość Źródła.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Lipno w sprawie wyrażenia opinii dot. zmiany kategorii dróg na terenie gminy- podjęcie uchwały

J. Skrzyniarz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Wójt Gminy Lipno wystąpił o zaopiniowanie propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lipno niżej wymienione drogi publiczne kategorii dróg wewnętrznych:

- droga wewnętrzna Lipno- Kolonia – Złotopole na odcinku od km 0+000 do km 0+276,

- droga wewnętrzna Trzebiegoszcz – Trzebiegoszcz na odcinku 0+000 do km 0+750,

- droga wewnętrzna Jankowo- Jankowo Polna na odcinku 0+000 do km 0+160.

Zaznaczył, że proponuje pozytywnie ustosunkować się do tej propozycji z uwagi na fakt, iż drogi te mają charakter lokalny i spełniają kryteria drogi gminnej.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że został w tym zakresie przygotowany stosowny projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lipno do kategorii dróg gminnych /uchwala stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Sołectwa Huta w sprawie kontynuacji remontu drogi powiatowej Czermno- Kukowo- Gorzeszyn- Huta

J. Skrzyniarz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Przypomniał, że w 2019r. wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową na odcinku 0,600 km i zgodnie z planem prace będą kontynuowane w roku bieżącym, w którym zostanie wykonany remont drogi na odcinku 0,400 km.

J. Kowalski- powiedział, że mieszkańcom zależy by przy okazji tegorocznej budowy geodeci wytyczyli kolejne odcinki tej drogi do budowy.

J. Skrzyniarz - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że nie należy wyprzedzać pewnych działań. Dodał, że jeżeli będzie decyzja o budowie dalszych odcinków drogi wówczas wszystko zgodnie z planem zostanie wykonane, a geodeci wytyczyli już planowany odcinek do tegorocznej budowy.
Ad.7. Powołanie Zespołu ds. opracowania Raportu o stanie powiatu.

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, że proponuje powołanie zespołu w takim samym składzie, który rok temu po raz pierwszy opracował dobrze oceniony raport o stanie powiatu.

1. Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- jako jego przewodniczący,

2. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu lub pracownik przez nią upoważniony- jako członek,

3. M. Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu- jako członek,

4. I. Pączkowska- Kierownik Biura Rady – jako członek,

5. J. Śliwińska- Z-ca Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu - jako członek,

6. A. Grzywaczewska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – jako członek,

7. A. Ofmańska- Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów- jako członek,

8. A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego – jako członek.

J. Kowalski- zwrócił uwagę, by Zespół uwzględnił uwagi radnych zgłaszane na sesji przyjmującej raport.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie powołał zespół ds. opracowania raportu o stanie powiatu w zaproponowanym składzie oraz zobowiązał Zespół do przedstawienia do końca kwietnia gotowego raportu.


Ad.8. Podjecie decyzji w sprawie przeprowadzenia postępowania na zadanie: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu.

A. Ofmańska- Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów- zwróciła się o przeprowadzenie postępowania na zadanie: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu. Zaznaczyła, że ustaleniu wymaga okres czasu, na który ma zostać zawarta umowa. Dodała, że dotychczas umowa była zawierana na 2 lata, ale teraz w związku z dużym zapotrzebowaniem petentów wydziałów komunikacji jest stosunkowo drogo, dlatego też proponuje zawrzeć umowę na okres jednego roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o przeprowadzeniu postępowania na zadanie pn:,, Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie” i ustalił czas, na który ma zostać zawarta umowa na okres 1 roku.


Ad.9. Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia postępowania na zadanie:,, Obsługa bankowa Powiatu Lipnowskiego”.

A. Ofmańska- Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów- powiedziała, że w związku z faktem, iż umowa na obsługę bankową powiatu lipnowskiego kończy się z dniem 30 czerwca, konieczne jest przeprowadzenie postępowania w tym zakresie. Dodała, że można zawrzeć umowę na dłuższy okres czasu, do końca obecnej kadencji władz samorządowych.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by Zarząd upoważnił Panią Wicestarostę M. Kulig do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Obsługa bankowa Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2024”. Zaznaczył, by pani Skarbnik i kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów pomogły Pani Wicestaroście w przeprowadzeniu tego postępowania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Marii Katarzynie Kulig – Wicestaroście Lipnowskiemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie:,, pn.: ,,Obsługa bankowa Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2024”. /uchwala stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.10. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Powiedział, że zgodnie z decyzję Zarządu, komisja dokonała wyceny samochodu służbowego marki Skoda Super II i wyceniła go według wartości rynkowej na 41 500 zł. Zaznaczył, że został przygotowany projekt uchwały dot. wyrażenia zgody sprzedaż mienia ruchomego w postaci samochodu osobowego Skoda Superb II będącego w ewidencji Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego w postaci samochodu osobowego Skoda Superb II będącego w ewidencji Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz wyznaczył Naczelnika A. Linkowskiego do przeprowadzania sprzedaży tegoż samochodu. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego – zwrócił się o przekazanie do stacji demontażu motocykla Yamaha pochodzącego z przepadku mienia na rzecz Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że został w tym zakresie przygotowany stosowny projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do stacji demontażu motocykla pochodzącego z przepadku mienia na rzecz Powiatu Lipnowskiego.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- powiedział, że firma Inwestprojekt Sp zo.o .przygotowała koncepcję budowy budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie, która zgodnie z zaleceniami Zarządu, w stosunku do poprzedniej wersji została pomniejszona do łącznej powierzchni 1560,37 m2.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zaakceptował przedstawioną koncepcję projektu zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku Szkoły Muzycznej oraz z salą koncertową w Lipnie, zlokalizowanego na terenie działki 3132 obręb nr 9 Lipno, o łącznej powierzchni 1560,37 m2.

A. Linkowski- powiedział, że jest kosztorys inwestorski na montaż urządzeń fotowoltaicznych w budynkach administracyjnych powiatu, który opiewa na kwotę 449 565 zł.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że proponuje upoważnić Sekretarza Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Założenie urządzeń fotowoltaicznych w budynkach administracyjnych powiatu”. Dodał, by ze środków zsanowanych na ten cel zdjąć 100 000 zł z tej inwestycji i przesunąć na zakup agregatów do szpitala.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chmielewskiemu – Sekretarzowi Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie ,,Założenie urządzeń fotowoltaicznych w budynkach administracyjnych powiatu”.


Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na dzisiejszej sesji Rada Powiatu w Lipnie, zgodnie z propozycją Zarządu może zwiększyć środki na realizację konkursów z zakresu kultury, sportu i turystyki, dlatego proponuje zrobić przerwę w posiedzeniu Zarządu i dokończyć porządek po sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Następnie o godz. 12,50 ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu.

Po zakończonej sesji o godz. 14,45 Przewodniczący Zarządu wznowił posiedzenie Zarządu.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Rada Powiatu w Lipnie na dzisiejszej sesji zwiększyła środki na realizację konkursów w zakresu kultury, sportu i turystyki. Dodał, że na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest kwota 85 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu jest łącznie kwota 50 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.13.Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie turystyki i krajoznawstwa jest kwota 85 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie turystyki i krajoznawstwa /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.Ad.14. Sprawy różne.

Przewodniczący zarządu – wskazał, by porozmawiać z firma BRATEX spółka zo.o. w sprawie partycypacji w kosztach zrobienia drogi dojazdowej do budynku Starostwa przy ul. Sierakowskiego 10C i firmy Bratex.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 15,55 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 5 marca 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (5 marca 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 czerwca 2020, 09:53:31)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152